Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  C E T A Uslugi Uzytecz...
  Gospodarka Komunalna L...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Odpadami
  Publiczny Transport Zb...
  Rekomunalizacja
  Cilak F K2011
  Formy Dzialania Gminy
  Gminna Osoba Prawna
  Kazus Nabycie Wlasnosc...
  Kompetencje Gmin W Zak...
  Maziarz P U G2015
  Michta Palestra2009
  N I K2014a
  Nabycie Nieruchomosci ...
  Podwyzszenie Kapitalu ...
  Tatarkiewicz2014
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Wyrok N S A I I G S K3...
  Zadania Gminy
  Zakladanie Spolki Gmin...
  Zalozenie Spolki
  Zamowienia In House
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Podwyższenie kapitału w spółce komunalnej


A. Przyczyny podwyższenia
Jako powody, dla których podwyższenie kapitału spółki jest niezbędne wymienia się: inwestycje spółki, ochronę przed upadłością, umożliwienie powiększenie majątku i rozmiarów prowadzenia przedsiębiorstwa spółki, pokrycie strat, poprawienie zdolności kredytowej, wzmocnienie wizerunku firmy (CilakFK2011, s. 75).

B. Regulacje związane z komunalnym statusem spółki
Na warunki i tryb podwyższenia kapitału w spółce komunalnej wpływ mają nie tyko przepisy KSH, ale także inne - związane z ustrojem finansowym JST.

1. Przepisy o finansach publicznych
Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego samorządowych spółek prawa handlowego ujmowane są w budżecie JST jako wydatki na inwestycje. Są one wydatkami majątkowymi, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 3) UFinansePubl
art. 236 UFinansePubl
1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.
(CilakFK2011, s. 74).

2. Prawo podatkowe
Podwyższenie kapitału w spółce, w której JST jest jedynym udziałowcem, wyjątkowo nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

3. Przepisy o rachunkowości
(...)

4. Przepisy o pomocy publicznej
Wreszcie dokapitalizowanie spółki należy rozpatrywać w sferze pomocy publicznej. Mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem na rzecz wybranego podmiotu, które może wpłynąć na konkurencyjność tego podmiotu na rynku.

C. Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego
Dopuszczalne są różne sposoby podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Objęcie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych
Podstawowym sposobem dokapitalizowania jest ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych (art. 257 § 2 KSH
art. 257 KSH
§ 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.
§ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
§ 3. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio.
).

2. Ze zmianą aktu założycielskiego lub bez
W niektórych sytuacjach dla podwyższenia kapitału niezbędna będzie zmiana treści aktu założycielskiego. W sytuacjach, gdy akt (umowa spółki) przewiduje podwyższenie kapitału w określonych granicach i do określonej wysokości, nie będzie potrzeby zmiany umowy spółki (aktu założycielskiego), por. art. 257 § 1 i 3 KSH
art. 257 KSH
§ 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.
§ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
§ 3. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio.
).

3. Wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych
Podwyższenie kapitału może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych.

4. Ze środków własnych spółki
Podwyższenie kapitału może także nastąpić poprzez zwiększeniu kapitału zakładowego ze środków spółki z kapitału zapasowego lub z kapitałów (funduszy) rezerwowych.

D. Warunki podwyższenia
1. Warunki formalne dokapitalizowania
Podwyższenie kapitału wymaga także dochowania odpowiedniego postępowania, które może być także dość czasochłonne, gdy w rachubę wchodzi wniesienie aportu w postaci nieruchomości.

a. Wniosek zarządu do właściciela o dokapitalizowanie
Właściciel musi dowiedzieć się o potrzebie dokapitalizowania spółki. Może te wiadomości podjąć z racji wykonywania nadzoru właścicielskiego albo na skutek wniosku spółki.

b. Uchwała rady gminy
Zob. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) USamorzGm
art. 18 USamorzGm
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.2)), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. (skreślony).
4. (skreślony).

Nie jest do końca jasne, czy taka uchwała jest zawsze potrzebna. W sytuacji, gdy z góry rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki na dofinansowanie spółki, taka uchwała wydaje się zbędna.

c. Uchwała zgromadzenia wspólników
"Odbycie zgromadzenia wspólników i podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego – wymaga wcześniejszego dostarczenia notariuszowi następującej dokumentacji: uchwały rady miasta o wniesieniu wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego, odpisu (aktualnego lub pełnego) z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego spółki komunalnej, tekstu jednolitego jej aktu założycielskiego, operatów szacunkowych, odpisów ksiąg wieczystych" (MichtaPalestra2009, s. 93).

d. Rejestracja podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym
Wpis do rejestru ma w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego charakter konstytutywny (art. 262 § 4 KSH
art. 262 KSH
§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
§ 2. Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć:
1) uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,
2) oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.
§ 3. Przepisów § 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 260.
§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.
).

2. Warunki merytoryczne
Czy podwyższenie kapitału może następować tylko wg uznania czy też powinny być spełnione inne warunki.

a. Zasady wydatkowania środków publicznych
Dla JST wynika bezpośrednio z art. 254 pkt 3 UFinansePubl
art. 254 UFinansePubl
W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:
1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach i harmonogramie, o którym mowa w art. 249 ust. 6, jeżeli został on opracowany;
3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych - z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 221.
, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

b. Brak niedozwolonej pomocy publicznej
Spełnienie przesłanek związanych z pomocą publiczną. W zakresie dofinansowania spółek in house, realizujących zadania własne gmin, szczególne znaczenie nabierają regulacje wynikające z rozp. De minimis oraz związanych z realizacją usług w ogólnym interesie gospodarczym.

CategoryPrawoSpolek CategoryGospodarkaKomunalna
Na tej stronie nie ma komentarzy