Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Cilak, Finanse Komunalne 2011


autorka: Małgorzata Cilak
tytuł: Prawne formy finansowania samorządowych spółek prawa handlowego, działających w sferze użyteczności publicznej, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
czasopismo: Finanse Komunalne
rok: 2012
zeszyt: 1-2
strony: 72-76
cytowane przepisy:
 • art. 9 UFinansePubl
  art. 9 UFinansePubl
  Sektor finansów publicznych tworzą:
  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  3) jednostki budżetowe;
  4) samorządowe zakłady budżetowe;
  5) agencje wykonawcze;
  6) instytucje gospodarki budżetowej;
  7) państwowe fundusze celowe;
  8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
  10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
  11) uczelnie publiczne;
  12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
  14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.
  , art. 218 UFinansePubl
  art. 218 UFinansePubl
  Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.
  , art. 219 UFinansePubl
  art. 219 UFinansePubl
  1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
  2. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż wymienione w ust. 1, o ile odrębne przepisy tak stanowią.
  3. Kwoty i zakres dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa uchwała budżetowa.
  4. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
  , art. 221 UFinansePubl
  art. 221 UFinansePubl
  1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
  2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.
  3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
  1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
  2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
  3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
  4) tryb kontroli wykonywania zadania;
  5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
  6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.
  4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
  ,
 • art. 152 KSH
  art. 152 KSH
  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.
  , art. 154 KSH
  art. 154 KSH
  § 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.
  § 2. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.
  § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.
  , art. 177 KSH
  art. 177 KSH
  § 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.
  § 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
  , art. 178 KSH
  art. 178 KSH
  § 1. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.
  § 2. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
  , art. 257 KSH
  art. 257 KSH
  § 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.
  § 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
  § 3. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio.
  , art. 260 KSH
  art. 260 KSH
  § 1. Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).
  § 2. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
  § 3. W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów stosuje się odpowiednio przepis § 2.
  § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się do udziałów własnych spółki, o których mowa w art. 200.
  ,

dostępność: w całości w Lex Omega

CategoryPrawoSpolekLiteratura CategoryPrawoFinansoweLiteratura CategoryGospodarkaKomunalna
Na tej stronie nie ma komentarzy