Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  C E T A Uslugi Uzytecz...
  Gospodarka Komunalna L...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Odpadami
  Publiczny Transport Zb...
  Rekomunalizacja
  Cilak F K2011
  Formy Dzialania Gminy
  Gminna Osoba Prawna
  Kazus Nabycie Wlasnosc...
  Kompetencje Gmin W Zak...
  Maziarz P U G2015
  Michta Palestra2009
  N I K2014a
  Nabycie Nieruchomosci ...
  Podwyzszenie Kapitalu ...
  Tatarkiewicz2014
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Wyrok N S A I I G S K3...
  Zadania Gminy
  Zakladanie Spolki Gmin...
  Zalozenie Spolki
  Zamowienia In House
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Proces zakładania spółki przez gminę

przepisy i szczególne wymogi związane z tworzeniem spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Zakładanie spółek gminnych nie różni się wielce od zakładania spółki przez inne podmioty. Niemniej jednak istnieją szczególne okoliczności o jakich trzeba pamiętać, gdy jednym lub jedynym udziałowcem jest gmina.
A. Postępowanie w celu wyłonienia partnera do spółki
Jeżeli gmina ma być tylko współudziałowcem (niezależnie od wielkości jej udziału), winna wyszukać odpowiedniego partnera. Zasadniczo wybór partnera, z którym zawiązana zostanie przez gminę spółka, nie podlega regułom prawa zamówień publicznych, albowiem nie chodzi w tym wypadku o umowy dostawy, usługowe ani tym bardziej o roboty budowlane, nawet jeżeli spółka gminna miałaby potem zajmować się realizacją tego typu świadczeń na rzecz gminy.
Wyjątkiem od tej tezy są regulacje UPartnPublPrywat, zgodnie z którymi do wyboru partnera prywatnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z określonymi w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym wyjątkami (art. 4 UPartnPublPrywat
art. 4 UPartnPublPrywat
1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.
2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie.
3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675).
).
Należy jednak rozważyć, czy dokonanie wyboru partnera przy zastosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych mogło skutkować zwolnieniem spółki zawiązanej przez miasto i partnera z ubiegania się o udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy spółka miałaby prowadzić czynności, dla których wymagane jest przeprowadzenie postępowania zamówieniowego. Chodzi więc o sytuacje, aby utworzenie spółki a następnie udzielenie jej zamówienia publicznego nastąpiło uno actu, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowej – czasochłonnej – procedury. Biorąc pod uwagą surowe w tym względzie orzecznictwo TSUE, należy wyjść z założenia, iż takie uproszczenie nie zostałoby przez ETS zaakceptowane.

B. Założenie spółki
Na etapie samego już zakładania spółki należy pamiętać o następujących decyzjach co do:
 • formy spółki,
 • treści umowy spółki (zwłaszcza w zakresie jej organów),
 • szczególnych wymogach wynikających z ustaw samorządowych.
1. Forma spółki
Art. 2 UGospKomunal
art. 2 UGospKomunal
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
zezwala na prowadzenie gospodarki komunalnej m.in. w formie spółki prawa handlowego. Jak wynika z art. 1 § 2 KSH
art. 1 KSH
§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.
§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.
spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Z art. 9 UGospKomunal
art. 9 UGospKomunal
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
wynika jednakże ograniczenie dopuszczalnych form do sp. z o.o. i sp. akcyjnej, a więc spółek kapitałowych. Istnieją poglądy (zob. Banasiński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, LEX 2005, art. 2 uw. 2), iż art. 9 UGospKomunal
art. 9 UGospKomunal
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
nie zawęża stosowania art. 2 UGospKomunal
art. 2 UGospKomunal
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
i nie stoi na przeszkodzie tworzenia innych form. Pogląd ten jest reprezentowany w sposób odosobniony (pogląd przeciwny do Banasińskiego prezentowany jest m.in. w opracowaniu pt.: "Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego...", S. 2).

2. Treść umowy spółki
W przypadku opracowywania umowy spółki z udziałem gminy, trzeba zwrócić uwagę na następujące okoliczności:
 • w spółkach tych obligatoryjnie powołuje się radę nadzorczą, której kadencja wynosi 3 lata (art. 10a UGospKomunal
  art. 10a UGospKomunal
  1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza.
  2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
  3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.
  4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
  5. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).
  6. Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
  ),
 • rada nadzorcza dokonuje wyboru prezesa i członków zarządu spółki (art. 10a ust. 6 UGospKomunal
  art. 10a UGospKomunal
  1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza.
  2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
  3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.
  4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
  5. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).
  6. Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
  ),
 • rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu - oprócz prezesa (z tej racji, iż dokonuje ich wyboru);
 • wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej ustala zgromadzenie wspólników (art. 6 ust. 2 UWynagrOsKierPodmiotPr
  art. 6 UWynagrOsKierPodmiotPr
  1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4, pkt 8-10 i 12, oraz osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot, albo któremu podlega podmiot wymieniony w art. 1 pkt 1-4, 8-10 i 12, lub osoba, o której mowa w art. 2 pkt 10.
  2. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 5-7, jest zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy odrębne przepisy upoważniają Prezesa Rady Ministrów do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.
  w zw. z art. 2 pkt 7 UWynagrOsKierPodmiotPr
  art. 2 UWynagrOsKierPodmiotPr
  Ustawa ma zastosowanie do:
  1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,
  2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,
  3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności członków zarządów,
  4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12,
  5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1,
  6) (uchylony),
  7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-8, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
  8) (uchylony),
  9) (uchylony),
  10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  i art. 1 pkt 6 UWynagrOsKierPodmiotPr
  art. 1 UWynagrOsKierPodmiotPr
  Ustawa ma zastosowanie do:
  1) przedsiębiorstw państwowych,
  2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi,
  3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7,
  4) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  5) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  6) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  7) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
  9) jednostek badawczo-rozwojowych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o jednostkach badawczo-rozwojowych,
  10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji,
  11) (uchylony),
  12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.),
  13) (uchylony),
  14) (uchylony),
  15) (uchylony),
  16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  );
 • wynagrodzenie prezesa zarządu ustala zgromadzenie wspólników (art. 6 ust. 2 UWynagrOsKierPodmiotPr
  art. 6 UWynagrOsKierPodmiotPr
  1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4, pkt 8-10 i 12, oraz osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot, albo któremu podlega podmiot wymieniony w art. 1 pkt 1-4, 8-10 i 12, lub osoba, o której mowa w art. 2 pkt 10.
  2. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 5-7, jest zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy odrębne przepisy upoważniają Prezesa Rady Ministrów do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.
  w zw. z art. 2 pkt 1 UWynagrOsKierPodmiotPr
  art. 2 UWynagrOsKierPodmiotPr
  Ustawa ma zastosowanie do:
  1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,
  2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,
  3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności członków zarządów,
  4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12,
  5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1,
  6) (uchylony),
  7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-8, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
  8) (uchylony),
  9) (uchylony),
  10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  i art. 1 pkt 6 UWynagrOsKierPodmiotPr
  art. 1 UWynagrOsKierPodmiotPr
  Ustawa ma zastosowanie do:
  1) przedsiębiorstw państwowych,
  2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi,
  3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7,
  4) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  5) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  6) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  7) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
  9) jednostek badawczo-rozwojowych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o jednostkach badawczo-rozwojowych,
  10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji,
  11) (uchylony),
  12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.),
  13) (uchylony),
  14) (uchylony),
  15) (uchylony),
  16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  ).

3. Etap założenia spółki
Szczególne uwarunkowania wynikające z uczestnictwa w spółce jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) wynikają z konieczności podjęcia uchwały organu stanowiącego j.s.t. o utworzeniu spółki (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f USamorzGm
art. 18 USamorzGm
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.2)), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. (skreślony).
4. (skreślony).
).
Oświadczenie woli o założeniu spółki składa, zgodnie z art. 46 USamorzGm
art. 46 USamorzGm
1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
2. (skreślony).
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.
prezydent za kontrasygnatą głównego księgowego.
O etapach zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czytaj w osobnym opracowaniu.

CategoryArtykuly CategoryGospodarkaKomunalna CategoryPrawoSpolek ZarzadSpolki
Na tej stronie nie ma komentarzy