Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  C E T A Uslugi Uzytecz...
  Gospodarka Komunalna L...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Odpadami
  Publiczny Transport Zb...
  Bezposrednie Zawarc...
  Komentarz Rozp W E1...
  Publiczny Transport...
  Publiczny Transport...
  E U W T Publiczny T...
  Finansowanie Transp...
  Funkcjonowanie Tran...
  I B P P34512456161 ...
  Komunikacja Miejska...
  Koncesja Na Uslugi
  Koncesja Na Uslugi ...
  Maziarz P U G2015
  Organizacja Transpo...
  Organizator Publicz...
  Plan Zrownowazonego...
  Polsko Niemiecka Um...
  Powierzenie Uslug P...
  Publiczny Transport...
  Samodzielne Swiadcz...
  Transgraniczny Plan...
  Transgraniczny Publ...
  Transgraniczny Publ...
  Transgraniczny Publ...
  U P T Z
  Udzielanie Zamowien...
  Umowa O Swiadczenie...
  Wybor Operatora Pub...
  Wybor Operatora Pub...
  Wyrok T S U E C29215
  Rekomunalizacja
  Cilak F K2011
  Formy Dzialania Gminy
  Gminna Osoba Prawna
  Kazus Nabycie Wlasnosc...
  Kompetencje Gmin W Zak...
  Maziarz P U G2015
  Michta Palestra2009
  N I K2014a
  Nabycie Nieruchomosci ...
  Podwyzszenie Kapitalu ...
  Tatarkiewicz2014
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Wyrok N S A I I G S K3...
  Zadania Gminy
  Zakladanie Spolki Gmin...
  Zalozenie Spolki
  Zamowienia In House
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Publiczny transport zbiorowy


czasopisma i portale
Transport Miejski i Regionalny
Komunikacja Publiczna
Przegląd Komunikacyjny
Transport i Komunikacja
Transport Publiczny

Następujące strony (łącznie 29) należą do CategoryPublicznyTransportZbiorowy:

BezposrednieZawarcieUmowyWZakresiePublicznegoTransportuZbiorowego [BezposrednieZawarcieUmowyWZakresiePublicznegoTransportuZbiorowego] CategoryKomentarzRozpWE137007 [Internetowy komentarz do rozporządzenia WE 1370/2007]
CategoryPublicznyTransportZbiorowyLiteratura [Kat.: Literatura dot. publicznego transportu zbiorowego] CategoryPublicznyTransportZbiorowyOrzecznictwo [Orzecznictwo do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym]
EUWTPublicznyTransportZbiorowy [Transgraniczny publiczny transport zbiorowy] FinansowanieTransportuPublicznego [FinansowanieTransportuPublicznego]
FunkcjonowanieTransportuPublicznego [FunkcjonowanieTransportuPublicznego] IBPP34512456161BJ [IBPP34512456161BJ]
KomunikacjaMiejskaUPTZ [Komunikacja miejska wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym] KoncesjaNaUslugi [KoncesjaNaUslugi]
KoncesjaNaUslugiWPublicznymTransporcieZbiorowym [KoncesjaNaUslugiWPublicznymTransporcieZbiorowym] MaziarzPUG2015 [MaziarzPUG2015]
OrganizacjaTransportuPublicznego [OrganizacjaTransportuPublicznego] OrganizatorPublicznegoTransportuZbiorowego [OrganizatorPublicznegoTransportuZbiorowego]
PlanZrownowazonegoRozwojuPublicznegoTransportuZbiorowego [PlanZrownowazonegoRozwojuPublicznegoTransportuZbiorowego] PolskoNiemieckaUmowaKolejowa [PolskoNiemieckaUmowaKolejowa]
PowierzenieUslugPTZRozporzadzenie1370 [PowierzenieUslugPTZRozporzadzenie1370] PublicznyTransportZbiorowyPrawoWylacznosci [Prawo wyłączności w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym]
SamodzielneSwiadczenieUslugPublicznegoTransportuZbiorowego [SamodzielneSwiadczenieUslugPublicznegoTransportuZbiorowego] TransgranicznyPlanTransportowy [TransgranicznyPlanTransportowy]
TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy [TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy] TransgranicznyPublicznyTransprtZbiorowyFinansowanie [TransgranicznyPublicznyTransprtZbiorowyFinansowanie]
TransgranicznyPublicznyTransprtZbiorowyPorozumienie [Dopuszczalność zawarcia pomiędzy polską gminą a zagraniczną jednostką admin] UdzielanieZamowienNaSwiadczenieUslugPublicznychWTransporcieZbiorowym [UdzielanieZamowienNaSwiadczenieUslugPublicznychWTransporcieZbiorowym]
UmowaOSwiadczenieUslugWZakresiePublicznegoTransportuZbiorowego [Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego] UPTZ [Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym]
WyborOperatoraPublicznegoTransportuZbiorowego [WyborOperatoraPublicznegoTransportuZbiorowego] WyborOperatoraPublicznegoTransportuZbiorowegoUPTZ [WyborOperatoraPublicznegoTransportuZbiorowegoUPTZ]
WyrokTSUEC29215 [WyrokTSUEC29215]


CategoryPrawoTransportowe CategoryGospodarkaKomunalna
Na tej stronie nie ma komentarzy