Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for PodwyzszenieKapitaluWSpolceKomunalnej


Show raw source

=====Podwyższenie kapitału w spółce komunalnej =====

((1)) Przyczyny podwyższenia
Jako powody, dla których podwyższenie kapitału spółki jest niezbędne wymienia się: inwestycje spółki, ochronę przed upadłością, umożliwienie powiększenie majątku i rozmiarów prowadzenia przedsiębiorstwa spółki, pokrycie strat, poprawienie zdolności kredytowej, wzmocnienie wizerunku firmy (CilakFK2011, s. 75).

((1)) Regulacje związane z komunalnym statusem spółki
Na warunki i tryb podwyższenia kapitału w spółce komunalnej wpływ mają nie tyko przepisy KSH, ale także inne - związane z ustrojem finansowym JST.

((2)) Przepisy o finansach publicznych
Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego samorządowych spółek prawa handlowego ujmowane są w budżecie JST jako wydatki na inwestycje. Są one wydatkami majątkowymi, o których mowa w {{pu przepis="art. 236 ust. 4 pkt 3) UFinansePubl"}} (CilakFK2011, s. 74).

((2)) Prawo podatkowe
Podwyższenie kapitału w spółce, w której JST jest jedynym udziałowcem, wyjątkowo **nie podlega** opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

((2)) Przepisy o rachunkowości
(...)

((2)) Przepisy o pomocy publicznej
Wreszcie dokapitalizowanie spółki należy rozpatrywać w sferze pomocy publicznej. Mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem na rzecz wybranego podmiotu, które może wpłynąć na konkurencyjność tego podmiotu na rynku.

((1)) Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego
Dopuszczalne są różne sposoby podwyższenia kapitału zakładowego.

((2)) Objęcie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych
Podstawowym sposobem dokapitalizowania jest ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych ({{pu przepis="art. 257 § 2 KSH"}}).

((2)) Ze zmianą aktu założycielskiego lub bez
W niektórych sytuacjach dla podwyższenia kapitału niezbędna będzie zmiana treści aktu założycielskiego. W sytuacjach, gdy akt (umowa spółki) przewiduje podwyższenie kapitału w określonych granicach i do określonej wysokości, nie będzie potrzeby zmiany umowy spółki (aktu założycielskiego), por. {{pu przepis="art. 257 § 1 i 3 KSH"}}).

((2)) Wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych
Podwyższenie kapitału może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych.

((2)) Ze środków własnych spółki
Podwyższenie kapitału może także nastąpić poprzez zwiększeniu kapitału zakładowego ze środków spółki z kapitału zapasowego lub z kapitałów (funduszy) rezerwowych.

((1)) Warunki podwyższenia

((2)) Warunki formalne dokapitalizowania
Podwyższenie kapitału wymaga także dochowania odpowiedniego postępowania, które może być także dość czasochłonne, gdy w rachubę wchodzi wniesienie aportu w postaci nieruchomości.

((3)) Wniosek zarządu do właściciela o dokapitalizowanie
Właściciel musi dowiedzieć się o potrzebie dokapitalizowania spółki. Może te wiadomości podjąć z racji wykonywania nadzoru właścicielskiego albo na skutek wniosku spółki.

((3)) Uchwała rady gminy
Zob. {{pu przepis="art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) USamorzGm"}}
Nie jest do końca jasne, czy taka uchwała jest zawsze potrzebna. W sytuacji, gdy z góry rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki na dofinansowanie spółki, taka uchwała wydaje się zbędna.

((3)) Uchwała zgromadzenia wspólników
"Odbycie zgromadzenia wspólników i podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego – wymaga wcześniejszego dostarczenia notariuszowi następującej dokumentacji: uchwały rady miasta o wniesieniu wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego, odpisu (aktualnego lub pełnego) z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego spółki komunalnej, tekstu jednolitego jej aktu założycielskiego, operatów szacunkowych, odpisów ksiąg wieczystych" (MichtaPalestra2009, s. 93).

((3)) Rejestracja podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym
Wpis do rejestru ma w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego charakter konstytutywny ({{pu przepis="art. 262 § 4 KSH"}}).

((2)) Warunki merytoryczne
Czy podwyższenie kapitału może następować tylko wg uznania czy też powinny być spełnione inne warunki.

((3)) Zasady wydatkowania środków publicznych
Dla JST wynika bezpośrednio z {{pu przepis="art. 254 pkt 3 UFinansePubl"}}, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

((3)) Brak niedozwolonej pomocy publicznej
Spełnienie przesłanek związanych z pomocą publiczną. W zakresie dofinansowania spółek in house, realizujących zadania własne gmin, szczególne znaczenie nabierają regulacje wynikające z rozp. De minimis oraz związanych z realizacją usług w ogólnym interesie gospodarczym.
------
CategoryPrawoSpolek CategoryGospodarkaKomunalna