Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Mik, Zeszyty Prawnicze, 2013


autor: Cezary Mik
tytuł: Opinia w sprawie prawnych aspektów aktywności międzynarodowej województw, zawieranych przez nie umów i porozumień oraz kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych
czasopismo: Zeszyty Prawnicze
rocznik: 2013
zeszyt: 2 (38)
strony: 187–202
dostępność: w całości na stronach Sejmu
uwagi: o EUWT na str. 198 i nast
cytowane przepisy:
 • art. 15 Konstytucja
  art. 15 Konstytucja
  1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
  2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.
  , art. 146 Konstytucja
  art. 146 Konstytucja
  1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
  3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
  4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
  1) zapewnia wykonanie ustaw,
  2) wydaje rozporządzenia,
  3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
  4) chroni interesy Skarbu Państwa,
  5) uchwala projekt budżetu państwa,
  6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
  7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
  8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
  9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
  10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
  11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
  12) określa organizację i tryb swojej pracy.
  , art. 172 Konstytucja
  art. 172 Konstytucja
  1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.
  2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
  3. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.
 • art. 76 USamorzWoj
  art. 76 USamorzWoj
  1. Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa.
  2. Województwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
  , art. 77 USamorzWoj
  art. 77 USamorzWoj
  1. "Priorytety współpracy zagranicznej województwa" mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.
  2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
  3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
  , art. 78 USamorzWoj
  art. 78 USamorzWoj
  1. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
  2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami.
  ,
 • art. 75a USamorzPowiat
  art. 75a USamorzPowiat
  Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
  ,
 • art. 84 USamorzGm
  art. 84 USamorzGm
  1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
  2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.
  3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
  ,
 • art. 3 UEUWT
  art. 3 UEUWT
  W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 1082/2006 oraz w ustawie do ugrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
  , art. 19 UEUWT
  art. 19 UEUWT
  1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne oraz samorządowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego są członkiem.

CategoryEUWTLiteraturaM CategoryEUWTLiteratura2013 CategoryEUWTLiteraturaPolski CategoryWspolpracaMiedzynarodowaSamorzaduTerytorialnegoLiteratura CategoryWspolpracaTransgraniczna
Na tej stronie nie ma komentarzy