Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Współpraca transgraniczna

zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną podmiotów publicznych

Następujące strony (łącznie 16) należą do CategoryWspolpracaTransgraniczna:

Bussmann10JahreKarlsruherUebereinkommen [Bussmann10JahreKarlsruherUebereinkommen]
Bussmann2005 [Bussmann2005]
CategoryEuroregionNysa [CategoryEuroregionNysa]
CategoryEuroregiony [CategoryEuroregiony]
CategoryEUWT [Kat.: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)]
CategoryUmowaZKarlsruhe1996 [Kat.: Umowa z Karlsruhe, 1996]
DolzbaszRaczykWspolpracaTransgraniczna [Lit.: Dołzbasz/Raczyk, Współpraca transgraniczna...]
JanczakMusialKargPograniczaPolskoNiemieckie [JanczakMusialKargPograniczaPolskoNiemieckie]
KnippschildEPS2011 [Lit.: Knippschild, EPS 2011]
KnippschildGrenzueberschreitendeKooperation2008 [Knippschild, Grenzüberschreitende Kooperation...., 2008]
KorczakEwolucjaFormWspoldzialania [Korczak, Ewolucja from współdziałania..., 2009]
KorczakFormyWspoldzialaniaKomunalnego [Korczak, Formy współdziałania komunalnego..., 2009]
MikZeszytyPrawnicze2013 [Mik, Zeszyty Prawnicze, 2013]
TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy [TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy]
WyrokNSAIIGSK305015 [WyrokNSAIIGSK305015]
ZschiedrichIntegration2012 [ZschiedrichIntegration2012]


CategoryPrawoEuropejskie CategoryProjektEVTZKompetenzzentrum CategorySamorzadTerytorialny
Na tej stronie nie ma komentarzy