Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Zasady cytowania

reguły dotyczące cytowania publikacji prawniczych na łamach portalu openlaw.pl

W artykułach zamieszczanych na łamach portalu openlaw.pl należy precyzyjnie cytować literaturę, w oparciu o którą powstają zamieszczane tu treści. Ponieważ precyzyjne cytowanie jest warunkiem powstania wiarygodnego fachowego tekstu, cytowanie musi być na tyle dokładne, aby źródło, do którego się odwołujemy, mogło zostać zidentyfikowane i odnalezione bez trudu. Z drugiej strony cytowanie literatury nie powinno zbytnio utrudniać i spowalniać redagowania tekstu - w końcu chodzi tu o zamieszczenie precyzyjnej informacji w formie elektronicznej, a nie o napisanie książki. Dlatego też w ramach portalu openlaw.pl proponujemy następujący sposób cytowania literatury (dotyczy literatury każdego rodzaju):
  • na stronach openlaw.pl cytat zaznaczany jest w nawiasach mniej więcej tak: (por.: AutorTytul, str. 123)
  • podany powyżej AutorTytul to nie tylko krótki zapis opisu cytowanego źródła, ale i nazwa wiki, czyli link do strony portalu
  • strona portalu o nazwie AutorTytul zawiera pełne dane źródła, które jest cytowane powyżej; w tym miejscu centralnie umieścić można wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania źródła (niezależnie od tego, czy jest to pozycja książkowa czy też artykuł w czasopiśmie prawniczym); ponadto na takiej stronie danego źródła (np. stronie książki XY) można zamieszczać recenzje (lub linki do nich), informacje o kolejnych wydaniach, przepisy, których dotyczą itp.

Dzięki temu cytowanie źródła ujętego już w bazie jest bardzo proste i szybkie (przez podanie linku jak wyżej, czyli por.: AutorTytul, str. 123). Jedynie przy cytowaniu po raz pierwszy konieczne jest stworzenie odpowiedniej strony źródła. W skrócie wygląda to tak:
 (image: http://www.euwt.eu/cytowanie.png)

Reguły te oznaczają w wypadku poszczególnych źródeł następujące reguły:

A. Pozycje książkowe (podręczniki, monografie itp.)
Cytowanie na stronach portalu podręczników, monografii i innych pozycji książkowych odbywa się według schematu:
[por.] NazwiskoautoraTytulWSkrocie, str. X, [ewentualnie nb. Y]

gdzie NazwiskoautoraTytulWSkrocie jest jednocześnie nazwą strony, na której umieszczone są szczegółowe dane źródła, a "nb." numerem bocznym.

PRZYKŁAD: (por. RadwanskiCzescOgolna, nb. 123)

B. Komentarze i zbiory artykułów (wielu autorów)
W wypadku pozycji książkowych z wieloma autorami lub zbiorową redakcją, w szczególności komentarzy (ale nie tylko) cytowanie odbywa się w następujący sposób:
[por.] Nazwisko, w: NazwiskoAutoraLubRedaktoraTytulWSkrocie, str. X / numer przepisu [ewentualnie nb. Y / uwaga nr Z]

gdzie NazwiskoAutoraLubRedaktoraTytulWSkrocie jest jednocześnie nazwą strony / linkiem do strony ze szczegółowymi danymi źródła.

PRZYKŁAD: (por. Kidyba, w: KidybaKomentarzKSH, art. 222, uwaga 2)

C. Artykuły w czasopismach prawniczych, glosy itp.
Przy cytowaniu artykułów publikowanych w czasopismach prawniczych wraz z glosami konieczne jest uwzględnienie specyfiki publikacji w periodykach. Oznacza to, iż cytat musi mieć następujący kształt:
[por.] NazwiskoNazwaCzasopismaRocznik, str. X

gdzie NazwiskoNazwaCzasopismaRocznik jest nazwą strony (linkiem do strony) ze szczególnymi danymi źródła. W wypadku, gdy dany autor opublikował w danym roku więcej artykułów w danym periodyku, wszystkie tytuły mogą być ujęte na tej samej stronie.
PRZYKŁAD: (por. WrzecionekGlosa2007, str. 50)

W celu uproszczenia i ujednolicenia cytowania czasopism na portalu proponujemy stosowanie następujących skrótów:
  • Przegląd Orzecznictwa Gospodarczego Glosa - Glosa
  • Monitor Prawniczy - MP
  • Przegląd Prawa Handlowego - PPH
  • Prawo Spółek (wydawnictwa Infor) - PS
  • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - PUG

D. Orzecznictwo
Wyroki, postanowienia i inne orzeczenia cytuje się wg następującej zasady:
- Rodzaj Orzeczenia,
- Określenie Sądu,
- Data Wydania Orzeczenia,
- Sygnatura Akt,
- Miejsce publikacji,
- Strona Cytowana (jeżeli orzeczenie ukazało się w periodyku).
Przykład:
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.7.2006 r., sygn. akt: II CKN 67/05, niepubl. (Lex nr 14965)
albo
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.7.2006 r., sygn. akt: II CKN 67/05, Prokuratura i Prawo 2/2007, str. 54.

W chwili obecnej portal openlaw.pl nie oferuje jeszcze zbioru orzecznictwa, stąd też cytowanie odbywa się wyłącznie przez podanie danych zewnętrznych orzeczenia. Wraz z uruchomieniem bazy orzeczeń cytowanie możliwe będzie w sposób uproszczony w oparciu o linki do orzeczeń portalu.

E. Cytowanie materiałów elektronicznych
Materiały elektroniczne cytujemy podając: Imię Nazwisko, Tytuł materiału, odnośnik, data ostatniego sprawdzenia
czyli np.:
A. Wanniecki, Wspólnota mieszkaniowa, http://www.wspolnota.pl/artykuly/wanniecki/wspolnota.html∞, ost. spr. 10.5.2007 r.

F. Szczegółowe dane źródła - strona informująca o źródle
Każde z opisanych powyżej źródeł (drukowanych) posiada z założenia odpowiednią stronę informacyjną w portalu, która ma za zadanie gromadzić pełne dane o danej publikacji, w szczególności takie jak:
- imię i nazwisko autora lub autorów,
- pełny tytuł,
- rok i numer wydania,
- ewentualnie wydawnictwo (pozycje książkowe),
- strony, na których zamieszczono publikację (w wypadku artykułów, glos czy artyułów w dziełach zbiorowych),

G. Przepisy w aktach prawnych
Cytowanie przepisów w odpowiedni sposób umożliwia wykorzystanie dodatkowych funkcji serwisu. Jak osiągnąć ten efekt opisane zostało na stronie ze skrótami aktów prawnych.


Zobacz też: OgolneZasadyCytowania

Kategorie, do których należy strona:
CategoryPomoc CategoryUzytkownik
Na tej stronie nie ma komentarzy