Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Udzielenie zamówienia publicznego spółce gminnej z kapitałem mieszanym

argumenty przemawiające za i przeciw procedurze zamówieniowej w powyższej sytuacji

Poniższe wywody zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy spółka utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego (j.s.t.) wraz z partnerem prywatnym podlega jeszcze dodatkowej procedurze zamówieniowej, aby mogła spełniać świadczenia dla j.s.t.

A. Argumenty przeciw konieczności przeprowadzenia nowego zamówienia
1. Brzmienie przepisu
Wg art. 2 UGospKomunal
art. 2 UGospKomunal
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do tego należy również prowadzenie działań rewitalizacyjnych.
Zgodnie z art. 2 UGospKomunal
art. 2 UGospKomunal
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
j.s.t. mogą prowadzić gospodarkę komunalną także w formie spółek prawa handlowego. Tylko bowiem, gdy mamy do czynienia z podmiotem od gminy niezależnym organizacyjnie i gospodarczo jego zaangażowanie w wykonywanie gminnych zadań użyteczności publicznej odbywa się na zasadach ogólnych, a więc z wykorzystaniem umowy i to wtedy konieczne jest uwzględnienie przepisów o zamówieniach publicznych (NSA w wyroku z dnia 2005 r., II GSK 105/05). Brak jest bowiem w tym wypadku umowy, a to ona jest podstawą udzielenia zamówienia publicznego. Jeżeli chodzi o ralizację zadania na mocy innego tytułu prawnego (np. realizacja zadań wyznaczonych działalnością spółki), to PrZamPubl w ogóle nie może znaleźć zastosowania. Dopiero wyjście poza zakres zadań, dla których gmina powołała spółkę, wymaga zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego i przeprowadzenia stosownej procedury.
Chodzi więc tutaj o rozstrzygnięcie czy tzw. komunalne osoby prawne (k.o.p.). to wyłącznie spółki jednosobowe, czy również spółki mieszane, a jeżeli tak, to pod jakimi warunkami.
Komunalną osobą prawną są osoby prawne powiązane z j.s.t. szeregiem zależności o charakterze funkcjonalnym, organizacyjnym i majątkowym (por. Art. 203 ust. 2 Konstytucja
art. 203 Konstytucja
1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
) (Banasiński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, art. 9 uw. 3).
Za pierwszą koncepcją opowiada się wyłącznie Banasiński i organicza k.o.p. do spółek jednoosobowych j.s.t. (Banasiński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, art. 9 uw. 5)
Drugą koncepcję forsuje m.in. orzecznictwo, które uznaje za k.o.p. także spółki z o.o., w których j.s.t. ma ponad 50% udziałów w kapital zakładowym (wyrok NSA z 5.5.1994, SA/Po 3502/93; wyrok NSA z 11.8.1994 r., II SA 739/94) lub gdy wewnętrzny ustrój spółki pozwala j.s.t. na decydowanie o najważniejszych sprawach spółki. Mamy wówczas bowiem do czynienia z faktyczną zależnością spółki od j.s.t., nawet gdy j.s.t. nie jest wyłącznym udziałowcem (akcjonariuszem) spółki. Za tym poglądem przemawia nie tylko brzmienie ustawy (zob. jedyne rozróżnienie między s-kami jednoosobowymi a mieszanymi ma miejsce w art. 10a ust. 3 UGospKomunal
art. 10a UGospKomunal
1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza.
2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.
4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
5. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).
6. Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
), ale fakt, że j.s.t. mogą w umowie spółki zastrzec sobie znaczący wpływ na działalność spółki (udziały uprzywilejowane, odpowiednie postanowienia umowy założycielskiej sp. z o.o.).
2. Ryzyko nieotrzymania zamówienia przez spółkę
Należy pamiętać o tym, że w razie kolejnego postępowania zamówieniowego o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające wymogi określone w ogłoszeniu i w art. 22 PrZamPubl
art. 22 PrZamPubl
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.
4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl
art. 22 PrZamPubl
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.
4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
potencjalny wykonawca winien “posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie”.
Spełnienie tego wymogu przez spółkę dopiero co zawiązaną jest conajmniej problematyczne.
Niezbędne doświadczenie wykonawcy należy rozumieć jako potwierdzone w praktyce posiadanie umiejętności w zakresie wykonywania danego rodzaju zamówień (Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, art. 22 uw. 4). Rozwiązaniem byłoby powołanie się na doświadczenie jednego ze wspólników. To jest natomiast w świetle cytowanego przepisu niedopuszczalne. W odróżnieniu do potencjału technicznego oraz wykwalifikowanego personelu chodzi tutaj o "posiadanie", a więc możliwość powołania się przez wykonawcę na jego osobiste cechy (P. Wiśniewski, Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zagadnienia podstawowe, dostępny pod adresem: http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=255 (ostatnio wywołany 22.8.2007)). Tym samym spółka dopero rozpoczynająca działalność byłaby z góry wykluczona z postępowania, do realizacji którego była bezpośrednio powołana.
3. Brak obejścia przepisów ustawy - PrZamPubl
Zarzut obejścia przepisów ustawy byłby nie do końca uzasadniony. Spółka może bowiem wykonywać prace na podstawie umów z podwykonawcami Zawarcie umowy (dostawy, usług czy o roboty budowlane) wymaga w tym wypadku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na ponad 50% udział jednostki z sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 3 PrZamPubl
art. 3 PrZamPubl
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
6) (uchylony);
7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
).

B. Argumenty za koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Argumenty mające przemawiać za przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
brak wcześniejszego postępowania w celu wyłonienia partnera – ten argument nie może przekonywać, albowiem tylko ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje konieczność przeprowadzania postępowania wg PrZamPubl w celu wyłonienia partnera do spółki;
obejście PrZamPubl – również nie przekonuje, albowiem UGospKom wyraźnie zezwala na prowadzenie gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego.

Literatura:
HartungSamTer2008


CategoryZamowieniaPubliczne CategoryGospodarkaKomunalna
Na tej stronie nie ma komentarzy