Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wyrok TS UE z 19.12.2012 r., C-159/11


dane orzeczenia: WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 19 grudnia 2012 r.

sygn. akt: C-159/11

tryb postępowania: wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (Włochy)

strony: Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento przeciwko Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce i in.

publikacja oficjalna: Zbiór Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

sentencja:
Prawo Unii w dziedzinie zamówień publicznych sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, które umożliwiają, bez odwołania się do zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych, zawarcie umowy, na mocy której podmioty publiczne ustanawiają między sobą współpracę, jeżeli – czego zbadanie należy do sądu odsyłającego – przedmiotem takiej umowy nie jest zapewnienie wykonania misji publicznej wspólnej dla tych podmiotów, umowa ta nie jest wyłącznie dyktowana względami i wymogami związanymi z realizacją celów leżących w publicznym interesie lub może ona prowadzić do uprzywilejowania prywatnego usługodawcy względem jego konkurentów.

cytowane przepisy:
  • art. 51 TFUE, art. 62 TFUE
  • art. 1 ust. 2 lit. a) i d), art. 2 i 28 dyrektywy 2004/18/WE dyrektywy 2004/18/WE

dostępność:
  • na stronie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

omówienia:
b.d.

CategoryPrawoEuropejskieOrzecznictwo CategoryZamowieniaPubliczneOrzecznictwo CategoryEUWTOrzecznictwo CategoryGospodarkaKomunalnaOrzecznictwo
Na tej stronie nie ma komentarzy