Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wyrok Sądu UE z dnia 29.5.2013, sygn. T-384/10


dane orzeczenia: WYROK SĄDU (pierwsza izba) z dnia 29 maja 2013 r.

sygn. akt: T-384/10

tryb postępowania: żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2010) 4147 z dnia 30 czerwca 2010 r. obniżającej pomoc finansową przyznaną w ramach Funduszu Spójności na następujące projekty (grupy projektów): „Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo” (Zaopatrzenie w wodę miejscowości położonych w zlewni Gwadiany: okręg Andévalo) (2000.ES.16.C.PE.133), „Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir” (Asenizacja i oczyszczanie ścieków w zlewni Gwadalkiwiru: Guadaira, Aljarafe i EE NN PP Gwadalkiwiru) (2000.16.C.PE.066) oraz „Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Grenada y Málaga” (Zaopatrzenie w wodę systemów ponadgminnych w prowincjach Granada i Malaga) (2002.ES.16.C.PE.061),

strony: Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

publikacja oficjalna: Zbiór Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (dotychczas niepublikowany)

sentencja:
(...)

cytowane przepisy:
  • art. 174 TFUE, art. 177 akapit drugi TFUE
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz.U. L 130, s. 1).

dostępność:
  • na stronie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

omówienia:
(...)

powiązane orzeczenia: odwołanie: sprawa przed Trybunałem C-429/13 P

CategoryPrawoEuropejskieOrzecznictwo CategoryZamowieniaPubliczneOrzecznictwo CategoryEUWTOrzecznictwo
Na tej stronie nie ma komentarzy