Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Orzeczenie WSA Bydgoszcz z dnia 20 lipca 2005 r.

Sprawa I SA/Bd 275/2005

A. Publikacja
Treść orzeczenia dostępna jest:
 • na stronie NSA
 • w Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego 2006/3 poz. 55
 • w bazie LexPolonica nr 1273037
Udostępniona w Internecie baza orzeczeń służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie ma statusu zbioru urzędowego. Znajdujące się w niej orzeczenia są anonimizowane z uwzględnieniem celów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych regulacji szczególnych.

B. Zawartość

1. Treść orzeczenia
Z uwagi na okoliczność, że tekst orzeczenia jest dostępny na stronie NSA podanej powyżej, zostaje ona pominięta.

2. Cytowane przepisy
a. Przepisy wspólnotowe
W orzeczeniu powołano nastepujące przepisy wspólnotowe
 • art. 249 TWE
  art. 249 TWE
  W celu wykonania swych zadań oraz na warunkach przewidzianych w niniejszym Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z Radą, Rada i Komisja uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia i opinie.
  Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
  Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.
  Decyzja wiąże w całości adresatów, do których jest kierowana.
  Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.
  , art. 254 TWE
  art. 254 TWE
  1. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje przyjęte zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 są podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.
  2. Rozporządzenia Rady i Komisji, jak również dyrektywy tych instytucji, które są skierowane do wszystkich Państw Członkowskich, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji.
  3. Inne dyrektywy, jak również decyzje, są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
  (Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2004 Nr 90 poz. 864))
 • art. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1972/2003 z dnia 10.11.2003 r. (Dz.Urz. WE L 293 z 11.11.2003 r.)
 • art. 20 WKC
  art. 20 WKC
  1. W przypadku powstania długu celnego należności wymagane zgodnie z prawem określane są na podstawie Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich.
  2. Inne środki ustanowione odrębnymi przepisami wspólnotowymi i dotyczące wymiany towarowej są, o ile zaistnieje taka potrzeba, stosowane zgodnie z klasyfikacją taryfową tych towarów.
  3. Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje:
  a) towarową Nomenklaturę Scaloną;
  b) każdą inną nomenklaturę, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej dalsze działy i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych;
  c) stawki i inne elementy opłat normalnie stosowane do towarów objętych Nomenklaturą Scaloną odnośnie do:
  - ceł, oraz
  - rolnych opłat wyrównawczych i innych opłat przywozowych ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej lub na podstawie odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskiwanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
  d) preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami państw, w których przewidziane jest stosowanie preferencji taryfowych;
  e) preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę wobec niektórych państw, grup państw lub terytoriów;
  f) autonomiczne zawieszenia przewidujące obniżenie należności celnych przywozowych lub zwolnienia z należności celnych przywozowych za niektóre towary;
  g) inne środki taryfowe przewidziane innymi przepisami wspólnotowymi.
  4. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących stawek ryczałtowych środki przewidziane w ust. 3 lit. d), e) i f) mogą być stosowane zamiast środków przewidzianych w lit. c) na wniosek zgłaszającego, o ile towary spełniają warunki przewidziane środkami określonymi w ust. 3 lit. d), e) i f). Wniosek może zostać złożony retrospektywnie, gdy odpowiednie warunki zostają spełnione.
  5. Jeżeli stosowanie środków przewidzianych w ust. 3 lit. d), e) i f) ograniczone jest do określonej wielkości przywozu, wygasa ono:
  a) w przypadku kontyngentów taryfowych – z osiągnięciem ustalonego limitu wielkości przywozu;
  b) w przypadku plafonów taryfowych – na podstawie rozporządzenia Komisji;
  6. Klasyfikacja taryfowa towarów określa zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a) podpozycję Nomenklatury Scalonej lub podpozycję jakiejkolwiek nomenklatury określonej w ust. 3 lit. b), albo
  b) podpozycję każdej innej nomenklatury, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej działy i która została przyjęta szczególnymi przepisami wspólnotowymi w celu zastosowania w wymianie towarowej środków innych niż środki taryfowe,
  do której musi zostać przyporządkowany towar.
  (Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.))

b. Przepisy krajowe
W orzeczeniu powołano nastepujące przepisy krajowe
 • art. 2 UOgłAktówNormat
  art. 2 UOgłAktówNormat
  1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
  2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących.
  (ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 718))
 • Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. Nr 20 poz. 359)
 • art. 7 Konstytucja
  art. 7 Konstytucja
  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
  , art. 27 Konstytucja
  art. 27 Konstytucja
  W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
  , art.88 ust. 1 Konstytucja (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483))
 • art. 120 UOrdynPodatk
  art. 120 UOrdynPodatk
  Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
  , art. 121 UOrdynPodatk
  art. 121 UOrdynPodatk
  § 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
  § 2. Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.
  , art. 124 UOrdynPodatk
  art. 124 UOrdynPodatk
  Organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.
  , art. 210 § 4 UOrdynPodatk
  art. 210 UOrdynPodatk
  § 1. Decyzja zawiera:
  1) oznaczenie organu podatkowego,
  2) datę jej wydania,
  3) oznaczenie strony,
  4) powołanie podstawy prawnej,
  5) rozstrzygnięcie,
  6) uzasadnienie faktyczne i prawne,
  7) pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie,
  8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
  § 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi.
  § 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
  § 3. Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
  § 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera podstawę prawną decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.
  § 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku.
  (ustawa z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926))
 • art. 23 ust. 2 PrCelne
  art. 23 PrCelne
  1. Zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub wywozowych.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 248 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, organ celny wzywa do złożenia zabezpieczenia, wydając w tej sprawie postanowienie.
  3. Jeżeli przed zwolnieniem towaru organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym podał nieprawidłowe dane, mające lub mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.
  5. Po zwolnieniu towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie w sprawie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym, innych niż określone w ust. 3. Na postanowienie w sprawie zmiany danych służy zażalenie.
  (ustawa z dnia 19.03.2004 r. - Prawo celne (Dz.U. 2004 Nr 68 poz. 622))
 • art. 33 ust. 2 UVAT
  art. 33 UVAT
  1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.
  2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych.
  3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.
  4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.
  5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0%.
  6. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c.
  7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów celnych.
  8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania innych terminów, uwzględniając przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz przebieg realizacji budżetu państwa.
  (ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535))
 • pkt. 4 Załącznika IV do Aktu Przystąpienia (Dz.U. 2004 Nr 90 poz. 864)
 • art. 1 § 2 PrUstrSądAdm
  art. 1 PrUstrSądAdm
  § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
  § 2. Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
  (ustawa z dnia 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153 poz. 1269))
 • (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje), (akt prawny PrPostPrzedSądAdm nie istnieje) (ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270))

3. Powołane orzeczenia
brak

4. Zagadnienia
Orzeczenie dotyczy następujących zagadnień:
 • publikacja aktów wspólnotowych w języku narodowym
 • obowiązywanie aktu wspólnotowego bez publikacji

C. Omówienie
Glosy do wyroku:
 • Lasiński-Sulecki Krzysztof i Morawski Wojciech Przegląd Podatkowy 2006 nr 2 str. 43
 • Wróbel Andrzej Europejski Przegląd Sądowy 2006 nr 1 str. 48
 • Wierczyński Grzegorz Gdańskie SP Prz.Orz. 2006 nr 3 str. 177


CategoryOrzecznictwo CategoryPrawoEuropejskieOrzecznictwo CategoryPrawoCelneOrzecznictwo
Na tej stronie nie ma komentarzy