Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Interpretacja indywidualna, 10.12.2013, IBPBI/2/423-1136/13/PC


rodzaj interpretacji: interpretacja indywidualna
data wydania: 10 grudnia 2013 r.
sygnatura: IBPBI/2/423-1136/13/PC
publikacja: sip.mf.gov.pl

teza:
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uzupełnionym 21 listopada 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 września 2013 r. (data wpływu do tut. Organu 30 sierpnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

uzasadnienie:
W dniu 30 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 listopada 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-1136/13/PC wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 21 listopada 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest ugrupowaniem działającym na podstawie Rozporządzenia nr ... Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.U. UE. L. 06. 210. 19), oraz ustawy z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 218 poz. 1390 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych ww. przepisami do Wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawę z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855, ze zm.). Ugrupowanie zgodnie z decyzją nr 1/2013 z 25 lutego 2013 r. zostało wpisane do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonego przez Ministra Spraw Zagranicznych. Z dniem wpisu do rejestru ugrupowanie nabyło również osobowość prawną.

Zgodnie ze Statutem Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwiania i upowszechniania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między jego członkami, w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów lub programów współpracy terytorialnej z następującymi celami: ułatwiania codziennego życia obywateli obszaru Ugrupowania, utworzenia transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru, realizacji projektów w celu wspólnego strategicznego rozwoju.

Dla realizacji celów Ugrupowanie realizuje następujące zadania:
  1. identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy terytorialnej w następujących dziedzinach głównych: transport, gospodarka, ruch turystyczny, energetyka z ukierunkowaniem na odnawialne źródła energii;
  2. identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy terytorialnej w następujących dziedzinach dodatkowych: kultura, środowisko naturalne, kapitał ludzki, edukacja wraz ze ścisłą współpracą w dziedzinie szkół wyższych, współpraca instytucji publicznych, także w sprawach realizowania wymiany osób i doświadczeń w ramach staży międzynarodowych, sport;
  3. identyfikacja, promocja i wdrażanie programów, projektów i wspólnych imprez współpracy terytorialnej w dziedzinach, o których mowa w Rozporządzeniu ..., tj. wspieranie przedsiębiorczości (w szczególności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz handlu transgranicznego), wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobiegania zagrożeniom naturalnym i technologicznym, wspieranie i poprawa wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego, wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów, wspieranie współpracy i tworzenie sieci podmiotów działających na obszarze Ugrupowania celem efektywniejszego wykorzystania wspólnej infrastruktury w takich sektorach, jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja, promowanie współpracy, w tym prawnej i administracyjnej, pomiędzy obywatelami i instytucjami na obszarze Ugrupowania.

Ugrupowanie zgodnie z Statutem może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych i zadań Ugrupowania i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

Podczas realizacji celów Ugrupowania, poprzez zadania określone w statucie, może zdarzyć się sytuacja, że jednostka otrzyma środki (dochody) na jego realizację, nie mieszczące się w zwolnieniu w podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo zgodnie z Statutem Ugrupowanie może prowadzić działalność gospodarczą i w przyszłości osiągać z niej dochody. Tak osiągnięte dochody planuje przeznaczyć na wkłady własne realizowanych zadań statutowych oraz wydatkować na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem i prowadzeniem Ugrupowania (jako koszty funkcjonowania podatnika, służące bezpośrednio realizacji celów statutowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód osiągnięty przez Ugrupowanie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z dniem wpisu do właściwego rejestru, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnym (Dz.U. z 2008 r. Nr 218 poz. 1390 ze zm.) Ugrupowanie nabyło osobowość prawną. Tak więc jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Jednocześnie Ugrupowania nie zostały wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 i 2 oraz ust. 2 ww. ustawy jako podmiot, który zwolniony jest od podatku. Zatem Ugrupowania, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że Ugrupowania ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Bez znaczenia pozostaje zatem, czy dochód osiągnięty jest przez Ugrupowanie z działalności statutowej, czy też z działalności gospodarczej i czy przychody osiągane z tych źródeł mają charakter trwały, czy sporadyczny.

Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie art. 17 ust. 1b cyt. ustawy wprowadza zastrzeżenie, iż zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony oraz - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie (tj. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy). Z przywołanego przepisu wynika, że dla zwolnienia podatnika z podatku konieczne jest spełnienie dwóch warunków:
  1. jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności oraz cele statutowe organizacji, które mają uprawniać do zwolnienia, nie muszą być głównymi celami jej działalności,
  2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

Jeśli chodzi o rozumienie „celów statutowych” to należy mieć na uwadze, że nie tylko bezpośrednie prowadzenie takiej działalności przez daną organizację uprawnia do zwolnienia, lecz także jej wspieranie, o ile wynika to z jej statutu przewidującego występowanie tej organizacji w funkcji podmiotu wspierającego.

W świetle powyższego i przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) cele Ugrupowania realizowane, poprzez wyznaczone w Statucie zadania (metody realizacji celów) częściowo mieszczą się w zakresie celów statutowych korzystających ze zwolnienia w podatku dochodowym. Jednocześnie przekazanie dochodów na realizację celów statutowych poprzez przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem i prowadzeniem Ugrupowania (jako koszty funkcjonowania podatnika, służące bezpośrednio realizacji celów statutowych Ugrupowania), jak i potencjalne finansowanie wkładu własnego z dochodu osiągniętego z realizacji zadań statutowych dotyczyć będzie wyłączenie projektów służących realizacji lub wspieraniu działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, osiągnięte dochody będą korzystały z zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

orzeczenie:
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

zastrzeżenie:
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


pouczenie:
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

CategoryInterpretacjePodatkowe CategoryEUWTOrzecznictwo
Na tej stronie nie ma komentarzy