Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Formy działania gminy

wszelkie możliwe formy prawne działania gmin

W ogólnym zarysie formy działania administracji zostały przedstawione w odrębnym dokumencie. Poniżej wywody te zostaną skonkretyzowane w oparciu o przykład gminy

A. CZYNNOŚCI PRAWNE

1. Władcze formy działania gmin
Władczość polega na tym, że organ administracji jednostronnie, mocą swoich kompetencji, rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. Druga strona musi natomiast podporządkować temu rozstrzygnięciu. W celu zapewnienia efektywności działania organowi przysługuje prawo użycia przymusu.
Wobec powyższego do formy tych zaliczyć należy:
 • akty administracyjne,
 • akty normatywne:
  • uchwały oraz
  • zarządzenia, por. art. 41 USamorzGm
   art. 41 USamorzGm
   1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
   2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
   3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
   4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
   5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
   .

2. Niewładcze formy działania gmin
Tu należą:
 • umowy cywilnoprawne (por. art. 9 ust. 1 USamorzGm
  art. 9 USamorzGm
  1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
  2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
  3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
  4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
  ) np.:
  • umowy o powierzenie wykonywania zadań gminnych innym podmiotom,
  • umowy o utworzeniu podmiotów prawa cywilnego (spółek, stowarzyszeń, fundacji itp);
 • umowy o utworzeniu podmiotów publicznoprawnych (np. związków komunalnych (art. 64 USamorzGm
  art. 64 USamorzGm
  1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.
  2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin.
  3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
  4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu.
  5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.
  i nast.)),
 • porozumienia administracyjne (zob.: art. 74 USamorzGm
  art. 74 USamorzGm
  1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
  2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
  , art. 73 USamorzPowiat
  art. 73 USamorzPowiat
  1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.
  2. W zakresie nie uregulowanym treścią porozumienia do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów.
  , art. 74 USamorzPowiat
  art. 74 USamorzPowiat
  Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne z gminami.
  [wg tego przepisu "porozumienia komunalne"]),
 • umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wg UKoncesRobBudowlUsł;
 • umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (zob. UPartnPublPrywat);

B. DZIAŁANIA NIE STANOWIĄCE CZYNNOŚCI PRAWNYCH
W przypadku czynności nie mających charakteru czynności prawnych wywołanie skutku prawnego nie jest zamierzonym celem podjęcia czynności, a jedynie efektem czasami jej towarzyszącym. Wyróżnia się tutaj:
 • działania społeczno-organizatorskie,
 • czynności materialno-techniczne i
 • zwykłe poświadczenia.

CategoryGospodarkaKomunalna
Na tej stronie nie ma komentarzy