Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

EUWT i transgraniczna opieka zdrowotna

instrument EUWT i jego zalety dla stworzenia wspólnego systemu opieki zdrowotnej w rejonach przygranicznych


A. Uwagi wstępne
Transgraniczna opieka zdrowotna staje się temat coraz głośniej dyskutowanym. Powodem jest duże zapotrzebowanie na transgraniczne usługi z zakresu ochrony zdrowia. Zgłaszają je przede wszystkim ubezpieczyciele, którzy chcą minimalizować koszty niektórych procedur medycznych wykonując je za granicą oraz obywatele, zwłaszcza z rejonów przygranicznych, pragnący uzyskać świadczenia o wyższym standardzie niż we własnym kraju.
Niniejsze opracowanie dotyczy możliwości stworzenia wspólnej transgranicznej oferty opieki zdrowotnej w rejonach przygranicznych przy wykorzystaniu instrumentu EUWT.


B. EUWT ogólnie
Samo EUWT jest instrumentem współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej dla podmiotów publicznych z UE i z krajów trzecich. Ma własną osobowość prawną oraz dość skomplikowany charakter prawny. Jest z powodzeniem wykorzystywany do realizacji zadań polegających na koordynacji, wspieraniu i promocji współpracy międzynarodowej, zwłaszcza na realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Może również realizować zadania o charakterze infrastrukturalnym i świadczyć usługi w ogólnym interesie gospodarczym (art. 7 ust. 4 podust. 2 RozpWEEUWT). Nie może przy tym jednak posługiwać się środkami władczymi (art. 7 ust. 4 podust. 1 RozpWEEUWT).
Ugrupowania mogą tworzyć wyłącznie podmioty publiczne wymienione w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 3 RozpWEEUWT
1. Członkami EUWT mogą być następujące podmioty:
a) państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
b) władze regionalne;
c) władze lokalne;
d) przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [] lub podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [];
e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym.
f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne równoważne z tymi, o których mowa w lit. d), z państw trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.
Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
2. EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 3a ust. 2 i 5.
, nawet jeżeli mają prywatnoprawną formę.


C. Zagadnienia transgranicznej opieki zdrowotnej
Ramy prawne do udzielania świadczeń zdrowotnych w transgranicznej opiece zdrowotnej wyznacza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. We wspomnianej dyrektywie zastrzeżono, iż nie uchybia ona przepisom rozporządzenia o EUWT.
Dyrektywa wymagała wdrożenia do krajowych systemów prawnych. W Polsce regulacje te implementowano do systemu prawnego ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491).
W Niemczech dyrektywę transponują landy, gdyż opieka zdrowotna należy do kompetencji krajów związkowych. Stąd np. w Hesji uchwalono Gesetz über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (Patientenmobilitätsgesetz) z dnia 20 listopada 2013 (GVBl. S. 638). W landach graniczących z Polską są to ustawy:
 1. w Meklemburgii - PatMobG M-V,
 2. w Brandenburgii - BbgPat-MobUG,
 3. w Saksonii - SächsPatMobG.


D. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
Uprawnienia te zostały opisane osobno.

E. Zastosowanie EUWT do transgranicznej opieki zdrowotnej
Zgodnie z art. 2 lit. o) dyr. 2011/24/UE akt ten stosuje się "bez uszczerbku dla RozpWEEUWT". Chodzi tutaj o to, aby pierwszeństwo przyznać regulacjom o EUWT, które mogą inaczej niż dyrektywa kształtować uprawnienia osób do korzystania z usług transgranicznej opieki zdrowotnej. Przykładem takich szczególnych rozwiązań w tym zakresie jest Le GECT - Hôpital de Cerdagne, który świadczy usługi opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu francusko-hiszpańskiego wg innych zasad niż przewidziane w dyrektywie.
Zatem możliwe jest odejście od norm dyrektywy na korzyść pacjenta.

F. Zrealizowane projekty transgranicznej opieki zdrowotnej
1. Szpital transgraniczny
Sztandarowym przykładem realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej w formule EUWT jest Le GECT - Hôpital de Cerdagne - szpital dla mieszkańców regionu francusko-hiszpańskiego. W EUWT tym biorą udział podmioty odpowiedzialne za opiekę zdrowotną w Hiszpanii i we Francji

2. Granica polsko-niemiecka
Na obszarze polsko-niemieckim projektem transgranicznym jest Netzwerk Pomerania Telemedizin. Inne projekty telemedycyny: eHealth for Regions ? Integrated Structures in the Baltic Sea Area
Od 22.12.2015 r. funkcjonuje również Verein für deutsch-polnische Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Jego zadania polegają na "Förderung der Verbesserung der grenzüberschreitenden Forschung, Wissenschaft und die allgemeine Zusammenarbeit von polnischen und deutschen Bildungseinrichtungen, Unternehmen sowie von Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens."
Ponadto współpracę polsko-niemiecką rozwija Naemi-Wilke-Stift w Guben
3. Granica francusko-belgijska
Zone Organisée d'Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST)
4. Granica czesko-asutriacka
Jednym z najbardziej interesujących projektów w zakresie transgranicznej ochrony zdrowia jest projekt healthacross realizowany pomiędzy regionami z północnej Austrii (Niederösterreich) i południowych Czech (Jihočeský kraj). W ramach tego projekt powstało studium wykonalności dla wspólnej ochrony zdrowia, uwzględniające również formę EUWT (zob. BurgerWieland2010).

G. Literatura polska

H. Literatura obcojęzyczna
 • Ferdinand Wollenschläger, Patientenmobilität in der Europäischen Union – von der Rechtsprechung des EuGH zur neuen Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, EuR 2012, 149;
 • ders., Rechtliche Grundlagen der Patientenmobilität in der Europäischen Union. Die neue Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in: Zygmunt/Ekkerkamp/Metelmann/Klinkmann (Hrsg.), Sektoren- und grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, Risiken und Chancen, 2013;
 • Christian Ehlenz, Walter Frenz, Grenzüberschreitende Wahrnehmung von Gesundheitsdienstleistungen, MedR 2011, 629;
 • Michael Tiedemann, Koordinierung und Harmonisierung der grenzüberschreitenden Patientenmobilität in Europa, NZS 2011, 887;
 • Markus Krajewski, Grenzüberschreitende Patientenmobilität in Europa zwischen negativer und positiver Integration der Gesundheitssysteme, EUR 2010, 165;
 • Schmidt/Sule, Von Patenten und Patienten – Die Entwicklung des EU-Gesundheitsrechts seit Lissabon, EuZW 2012, 369;
 • Katharine Footman, Cécile Knai, Rita Baeten, Ketevan Glonti, Martin McKee, Cross-border health care in Europe, WHO 2014 full text.
 • Margitte Müller, Der Gesundheitssektor der Grenzregion Ostbrandenburg-Lubuskie. Strukturen und Optionen in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, 2006 Volltext EUV

CategoryTransgranicznaOpiekaZdrowotna
Na tej stronie nie ma komentarzy