Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Dyrektywa nr 2014/25/UE


skrót: DyrZamPublSekt
pełna nazwa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE
publikacja: Dz.U. L 94 z 28.3.2014, str. 243—374.
tekst na portalu polskieustawy.com: brak
wejście w życie: 17.04.2014

CategoryZamowieniaPubliczne CategorySkroty CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawne
Na tej stronie nie ma komentarzy