Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Nabycie własności nieruchomości

zagadnienia związane z nabywaniem i utratą własności na nieruchomości

Następujące strony (łącznie 34) należą do CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci:

CategoryKazusyNabycieWlasnosciNieruchomosci [Kat.: Nabycie własności nieruchomości] CategoryZwrotMajatkow [Kat.: Zwrot majątków znacjonalizowanych dekretem PKWN]
Komunalizacja [Komunalizacja] NabycieNieruchomosciPrzezCudzoziemcow [Nabywanie własności nieruchomości przez cudzoziemców]
NabycieNieruchomosciPublicznych [Nabywanie nieruchomości należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu t] NabycieNieruchomosciRolnej [NabycieNieruchomosciRolnej]
NabycieWlasnosciNieruchomosci [Nabycie własności nieruchomości] NabycieWlasnosciNieruchomosciAktWladczy [Nabycie własności nieruchomości w drodze aktu władczego]
NabycieWlasnosciNieruchomosciCzynnoscPrawna [Nabycie własności nieruchomości w drodze czynności prawnej] NabycieWlasnosciNieruchomosciUstawa [Nabycie własności nieruchomości z mocy ustawy]
Nacjonalizacja [Nacjonalizacja] Nieruchomosc [Nieruchomość]
NieruchomoscBudynkowa [Nieruchomość budynkowa] NieruchomoscGruntowa [Nieruchomość gruntowa]
NieruchomoscLokalowa [Nieruchomość lokalowa] OdrebnaWlasnoscLokaliUmowa [Akt ustanowienia odrębnej własności lokalu na podstawie umowy]
PaulinskaRadcaPrawny2009 [Lit.: Paulińska, Radca Prawny 2009] PrzeksztalcenieUzytkowaniaWieczystegoWeWlasnosc [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności]
RekojmiaWiaryPublicznejKsiagWieczystych [Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych] UchwalaSNIIICZP10005 [Uchwała SN z dnia 19.1.2006 r., III CZP 100/05]
UchwalaSNIIICZP3007 [Uchwała SN z 26.10.2007, III CZP 30/07] UchwalaSNIIICZP4169 [Uchwała Sądu Najwyższego z 8.7.1969, III CZP 41/69]
UchwalaSNIIICZP5175 [Uchwala S N I I I C Z P5175] UchwalaSNIIICZP7201 [Uchwała 7 sędziów SN z 31.1.2002, III CZP 71/01]
UchwalaSNIIICZP7501 [Uchwała SN z 24.1.2002, III CZP 75/01] UmowaDeweloperskaUWlasnLokali [Umowa deweloperska wg ustawy o własności lokali]
UNabywNierPCudz [Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców] UstanowienieOdrebnejWlasnosciLokalu [Ustanowienie odrębnej własności lokalu w ustawie o własności lokali]
UstanowienieOdrebnejWlasnosciLokaluSpoldzielczego [Ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielczego] WyrokSNIVCK30405 [Wyrok SN z 13.12.2005, IV CK 304/05]
WywlaszczenieNieruchomosci [Wywłaszczenie nieruchomości] ZasiedzenieNieruchomosci [Zasiedzenie własności nieruchomości]
ZasiedzenieNieruchomosciKC [Zasiedzenie nieruchomości wg KC] ZasiedzenieNieruchomosciUSpoldzMieszk [Zasiedzenie nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe]


CategoryNabycieWlasnosci
Na tej stronie nie ma komentarzy