Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony ZalozenieSpolki


Wersja [13060]

Czas ostatniej edycji: 2010-12-19 23:44:44. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
((2)) Oświadczenia woli
Złożenie oświadczeń woli o przystąpieniu gminy do spółki: {{pu przepis="art. 46 USamorzGm"}} (prezydent za kontrasygnatą głównego księgowego).
W imieniu spółki niemieckiej: § 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG (//Ist nichts darüber bestimmt, so muß die Erklärung und Zeichnung durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen.//). Należy tu zatem sprawdzić treść umowy spółki.

((2)) treść umowy spółki
Obligatoryjna treść umowy spółki wynika z {{pu przepis="art. 157 § 1 KSH"}}.
((3)) określenie firmy i siedziby spółki
O firmie mowa jest w {{pu przepis="art. 160 KSH"}}.
Siedziba jest dowolna. Jednakże regulacjom KSH mogą podlegać wyłącznie spółki, mające siedzibę na terytorium Polski.

((3)) przedmiot działalności spółki wg PKD
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="§ 1 RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..

((3)) wysokość kapitału zakładowego
Zgodnie z {{pu przepis="art. 154 KSH"}} wysokość minimalna kapitału zakładowego wynosiła do 2009 roku 50.000 zł - obecnie wystarcza 5.000 zł.

((3)) określenie ilości udziałów
Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne ({{pu przepis="art. 153 zd. 2 KSH"}}). Ponieważ j.s.t. obejmują zazwyczaj znaczący procentowo udział w spółce (nierzadko ponad 50%) umowa spółki powinna zawierać informację o dopuszczalności posiadania większej ilości udziałów oraz o równej wartości i niepodzielności udziałów.

((3)) liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych ({{pu przepis="art. 154 § 2 KSH"}}).

((3)) czas trwania spółki
W przypadku spółek z udziałem gminy czas może być nieograniczony. {{pu przepis="Art. 142 ust. 1 PrZamPubl"}} zakazujący zawierania długoterminowych umów nie dotyczy umowy spółki.
((2)) Skuteczność umowy
Zgodnie z {{pu przepis="art. 157 § 2 KSH"}} umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
((2)) Treść zgłoszenia
Treść wniosku określa {{pu przepis="art. 166 KSH"}}. Ponadto należy dołączyć wymienione w {{pu przepis="art. 167 KSH"}} dokumenty. Wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu ({{pu przepis="art. 164 § 1 zd. 2 KSH"}}).

((2)) Termin do dokonania zgłoszenia
Zgodnie z {{pu przepis="art. 169 KSH"}} termin do dokonania złoszenia wynosi 6 m-cy i biegie od dnia podpisania umowy ({{pu przepis="art. 112 KC"}}). Po upływie tego terminu
Zgłoszenia dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki {{pu przepis="art. 164 § 1 zd. 1 KSH"}}).

((2)) Zgłoszenie do urzędu skarbowego
Kolejno należy dokonać zgodnie za {{pu przepis="art. 117 KSH"}} zgłoszenia do urzędu skarbowego właścicwego ze względu na siedzibę spółki. W zgłoszeniu tym podaje się odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numer rejestracji.

((2)) Zgłoszenie REGON
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do rejestru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, odpowiednio: wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego - w ciągu 14 dni od dnia powstania podmiotu ({{pu przepis="art. 62 ust. 4 UStatystykaPubl"}}).

Usunięte:
((2)) Oświadczenia woli
Złożenie oświadczeń woli o przystąpieniu gminy do spółki: {{pu przepis="art. 46 USamorzGm"}} (prezydent za kontrasygnatą głównego księgowego).
W imieniu spółki niemieckiej: § 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG (//Ist nichts darüber bestimmt, so muß die Erklärung und Zeichnung durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen.//). Należy tu zatem sprawdzić treść umowy spółki.
((2)) treść umowy spółki
Obligatoryjna treść umowy spółki wynika z {{pu przepis="art. 157 § 1 KSH"}}.
((3)) określenie firmy i siedziby spółki
O firmie mowa jest w {{pu przepis="art. 160 KSH"}}.
Siedziba jest dowolna. Jednakże regulacjom KSH mogą podlegać wyłącznie spółki, mające siedzibę na terytorium Polski.
((3)) przedmiot działalności spółki wg PKD
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="§ 1 RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..
((3)) wysokość kapitału zakładowego
Zgodnie z {{pu przepis="art. 154 KSH"}} wysokość minimalna kapitału zakładowego wynosiła do 2009 roku 50.000 zł - obecnie wystarcza 5.000 zł.
((3)) określenie ilości udziałów
Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne ({{pu przepis="art. 153 zd. 2 KSH"}}). Ponieważ j.s.t. obejmują zazwyczaj znaczący procentowo udział w spółce (nierzadko ponad 50%) umowa spółki powinna zawierać informację o dopuszczalności posiadania większej ilości udziałów oraz o równej wartości i niepodzielności udziałów.
((3)) liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych ({{pu przepis="art. 154 § 2 KSH"}}).

((3)) czas trwania spółki
W przypadku spółek z udziałem gminy czas może być nieograniczony. {{pu przepis="Art. 142 ust. 1 PrZamPubl"}} zakazujący zawierania długoterminowych umów nie dotyczy umowy spółki.
((2)) Skuteczność umowy
Zgodnie z {{pu przepis="art. 157 § 2 KSH"}} umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
((2)) Treść zgłoszenia
Treść wniosku określa {{pu przepis="art. 166 KSH"}}. Ponadto należy dołączyć wymienione w {{pu przepis="art. 167 KSH"}} dokumenty. Wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu ({{pu przepis="art. 164 § 1 zd. 2 KSH"}}).
((2)) Termin do dokonania zgłoszenia
Zgodnie z {{pu przepis="art. 169 KSH"}} termin do dokonania złoszenia wynosi 6 m-cy i biegie od dnia podpisania umowy ({{pu przepis="art. 112 KC"}}). Po upływie tego terminu
Zgłoszenia dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki {{pu przepis="art. 164 § 1 zd. 1 KSH"}}).
((2)) Zgłoszenie do urzędu skarbowego
Kolejno należy dokonać zgodnie za {{pu przepis="art. 117 KSH"}} zgłoszenia do urzędu skarbowego właścicwego ze względu na siedzibę spółki. W zgłoszeniu tym podaje się odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numer rejestracji.
((2)) Zgłoszenie REGON
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do rejestru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, odpowiednio: wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego - w ciągu 14 dni od dnia powstania podmiotu ({{pu przepis="art. 62 ust. 4 UStatystykaPubl"}}).


Wersja [12820]

Czas edycji: 2010-11-09 22:05:44. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Zgodnie z {{pu przepis="art. 10a ust. 1 UGospKomunal"}} w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata, co jest odstępstwem od wyrażonej w {{pu przepis="art. 216 § 1 KSH"}} zasady, iż członków rady powołuje się na okres roczny.

Usunięte:
Zgodnie z art. 10a ust. 1 UGospKom w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata, co jest odstępstwem od wyrażonej w {{pu przepis="art. 216 § 1 KSH"}} zasady, iż członków rady powołuje się na okres roczny.


Wersja [12774]

Czas edycji: 2010-10-30 10:08:44. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
//poniższy akapit zawiera informacje odnoszące się do poprzedniej wersji ustawy o finansach publicznych; w związku z powyższym odniesienia i linki do przepisów ustawy są nieaktualne//


Wersja [12773]

Czas edycji: 2010-10-30 10:06:41. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
Wniesienie wkładów przez gminę do spółki stanowi wydatek majątkowy budżetu jst, zob. {{pu przepis="art. 165a ust. 5 pkt 3 UFinansePubl"}}. Zasady dokonywania wydatków zostały sprecyzowane w {{pu przepis="art. 35 UFinansePubl"}} i {{pu przepis="art. 36 UFinansePubl"}}.

Usunięte:
Wniesienie wkładów przez gminę do spółki stanowi wydatek majątkowy budżetu jst, zob. {{pu przepis="art. 165a ust. 5 pkt 3 UFinansePub"}}. Zasady dokonywania wydatków zostały sprecyzowane w {{pu przepis="art. 35 UFinansePub"}} i {{pu przepis="art. 36 UFinansePub"}}.


Wersja [12510]

Czas edycji: 2010-09-22 12:24:22. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
==procedura zakładania spółki z o o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności gminy)==

Usunięte:
==''procedura zakładania spółki z o o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności gminy)''==


Wersja [12509]

Czas edycji: 2010-09-22 12:23:23. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryPrawoSpolek CategoryGospodarkaKomunalna

Usunięte:
CategoryPrawoSpolek


Wersja [11966]

Czas edycji: 2010-05-18 09:16:33. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
Zgodnie z {{pu przepis="art. 154 KSH"}} wysokość minimalna kapitału zakładowego wynosiła do 2009 roku 50.000 zł - obecnie wystarcza 5.000 zł.

Usunięte:
Zgodnie z {{pu przepis="art. 154 KSH"}} wysokość minimalna kapitału zakładowego to 50.000 zł.


Wersja [2104]

Czas edycji: 2008-05-04 10:14:28. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
W imieniu spółki niemieckiej: § 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG (//Ist nichts darüber bestimmt, so muß die Erklärung und Zeichnung durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen.//). Należy tu zatem sprawdzić treść umowy spółki.

Usunięte:
W imieniu spółki niemieckiej: § 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG (Ist nichts darüber bestimmt, so muß die Erklärung und Zeichnung durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen.). Należy tu zatem sprawdzić treść umowy spółki.


Wersja [2103]

Czas edycji: 2008-05-04 10:14:11. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
W imieniu spółki niemieckiej: § 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG (Ist nichts darüber bestimmt, so muß die Erklärung und Zeichnung durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen.). Należy tu zatem sprawdzić treść umowy spółki.

Usunięte:
W imieniu spółki niemieckiej: § 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG (Ist nichts darüber bestimmt, so muß die Erklärung und Zeichnung durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen.) Der Gesellschaftsvertrag ist zu prüfen.


Wersja [1634]

Czas edycji: 2008-03-25 13:27:36. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
==''procedura zakładania spółki z o o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności gminy)''==

Usunięte:
==''procedura zakładania spółki z o o. w szczególności spółek z udziałem gminy''==


Wersja [1622]

Czas edycji: 2008-03-25 12:36:45. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="§ 1 RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..

Usunięte:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..


Wersja [1621]

Czas edycji: 2008-03-25 12:36:28. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..

Usunięte:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="§ 1 RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..


Wersja [1620]

Czas edycji: 2008-03-25 12:36:02. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w {{pu przepis="§ 1 RozpPKD"}} i nast. z 2007 r..

Usunięte:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w RozpPKD z 2007 r..


Wersja [1619]

Czas edycji: 2008-03-25 12:35:18. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w RozpPKD z 2007 r..

Usunięte:
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w [[http://prawo.lex.pl/serwis/du/2007/1885.htm rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., opubl. w Dz.U. z 2007 r Nr 251 poz. 1885 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., opubl. w Dz.U. z 2007 r Nr 251 poz. 1885]].


Wersja [1618]

Czas edycji: 2008-03-25 12:23:55. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
((2)) treść umowy spółki
Obligatoryjna treść umowy spółki wynika z {{pu przepis="art. 157 § 1 KSH"}}.
((3)) określenie firmy i siedziby spółki
((3)) przedmiot działalności spółki wg PKD
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w [[http://prawo.lex.pl/serwis/du/2007/1885.htm rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., opubl. w Dz.U. z 2007 r Nr 251 poz. 1885 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., opubl. w Dz.U. z 2007 r Nr 251 poz. 1885]].
((3)) wysokość kapitału zakładowego
((3)) określenie ilości udziałów
((3)) liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
((3)) czas trwania spółki

Usunięte:
((2)) Treść umowy spółki
Treść umowy spółki wynika z {{pu przepis="art. 157 § 1 KSH"}}.
((3)) Określenie firmy i siedziby spółki
((3)) Przedmiot działalności spółki wg PKD
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w rozporządzeniu
((3)) Wysokość kapitału zakładowego
((3)) Określenie ilości udziałów
((3)) Liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
((3)) Czas trwania spółki


Wersja [1617]

Czas edycji: 2008-03-25 12:20:15. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
====Założenie spółki z o.o.====
==''procedura zakładania spółki z o o. w szczególności spółek z udziałem gminy''==
((1)) Zawarcie umowy spółki
((2)) Oświadczenia woli
((2)) Treść umowy spółki
((3)) Określenie firmy i siedziby spółki
((3)) Przedmiot działalności spółki wg PKD
Klasyfikacja PKD regulowana jest obecnie w rozporządzeniu
((3)) Wysokość kapitału zakładowego
((3)) Określenie ilości udziałów
((3)) Liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
((3)) Czas trwania spółki
((2)) Skuteczność umowy
((1)) Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki
Objęcie udziału wg {{pu przepis="art. 44 pkt 5 USamorzGm"}} stanowi natomiast nabycie mienia komunalnego na mocy innej czynności prawnej.
((1)) Powołanie zarządu
((1)) Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
((1)) Wpis do rejestru
((2)) Treść zgłoszenia
((2)) Termin do dokonania zgłoszenia
((2)) Zgłoszenie do urzędu skarbowego
((2)) Zgłoszenie REGON

Usunięte:
====Założenie spółki====
==procedura zakładania spółki==
Na początek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
//**I. Zawarcie umowy spółki**//
//1. Oświadczenia woli//
//2. Treść umowy spółki//
(1) określenie firmy i siedziby spółki,
(2) Przedmiot działalności spółki wg PKD
W przypadku działań związanych z rewitalizacyjną w grę wchodzą następujące działy.
(3) Wysokość kapitału zakładowego
(4) Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
(5) Liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
(6) Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
//3. Skuteczność umowy//
**//II. Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki//**
Objęcie udziału wg art. 44 pkt 5 USamGmin stanowi natomiast nabycie mienia komunalnego na mocy innej czynności prawnej.
//**III. Powołanie zarządu**//
//**IV. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki**//
//**V. Wpis do rejestru**//
//1. Treść złoszenia//
//2. Termin do dokonania zgłoszenia//
//**VI. Zgłoszenie do urzędu skarbowego**//
**//VII. Zgłoszenie REGON//**


Wersja [1616]

Czas edycji: 2008-03-25 12:15:59. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
Złożenie oświadczeń woli o przystąpieniu gminy do spółki: {{pu przepis="art. 46 USamorzGm"}} (prezydent za kontrasygnatą głównego księgowego).
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do rejestru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, odpowiednio: wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego - w ciągu 14 dni od dnia powstania podmiotu ({{pu przepis="art. 62 ust. 4 UStatystykaPubl"}}).

Usunięte:
Złożenie oświadczeń woli o przystąpieniu gminy do spółki: art. 46 USamGmin (prezydent za kontrasygnatą głównego księgowego).
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do rejestru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, odpowiednio: wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego - w ciągu 14 dni od dnia powstania podmiotu (art. 62 ust. 4 UStatystPubl).


Wersja [1615]

Czas edycji: 2008-03-25 12:14:59. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
Stosownie do {{pu przepis="art. 163 KSH"}} do założenia spółki niezbędne jest zawarcie umowy, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołania zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile wymóg taki ustanawia ustawa lub umowa spółki jak również dokonanie wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
Treść umowy spółki wynika z {{pu przepis="art. 157 § 1 KSH"}}.
O firmie mowa jest w {{pu przepis="art. 160 KSH"}}.
Zgodnie z {{pu przepis="art. 154 KSH"}} wysokość minimalna kapitału zakładowego to 50.000 zł.
Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne ({{pu przepis="art. 153 zd. 2 KSH"}}). Ponieważ j.s.t. obejmują zazwyczaj znaczący procentowo udział w spółce (nierzadko ponad 50%) umowa spółki powinna zawierać informację o dopuszczalności posiadania większej ilości udziałów oraz o równej wartości i niepodzielności udziałów.
Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych ({{pu przepis="art. 154 § 2 KSH"}}).
W przypadku spółek z udziałem gminy czas może być nieograniczony. {{pu przepis="Art. 142 ust. 1 PrZamPubl"}} zakazujący zawierania długoterminowych umów nie dotyczy umowy spółki.
Zgodnie z {{pu przepis="art. 157 § 2 KSH"}} umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Wniesienie wkładów przez gminę do spółki stanowi wydatek majątkowy budżetu jst, zob. {{pu przepis="art. 165a ust. 5 pkt 3 UFinansePub"}}. Zasady dokonywania wydatków zostały sprecyzowane w {{pu przepis="art. 35 UFinansePub"}} i {{pu przepis="art. 36 UFinansePub"}}.
W spółkach z udziałem gminy zarząd powołuje rada nadzorcza ({{pu przepis="art. 10a ust. 6 UGospKomunal"}}).
Zgodnie z art. 10a ust. 1 UGospKom w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata, co jest odstępstwem od wyrażonej w {{pu przepis="art. 216 § 1 KSH"}} zasady, iż członków rady powołuje się na okres roczny.
Regulacje KSH dotyczące RN znajdują się w {{pu przepis="art. 213 KSH"}}, {{pu przepis="art. 216 KSH"}} oraz {{pu przepis="art. 218 KSH"}} i nast.
Do wpisania spółki do rejestru konieczne jest zgłoszenie odpowiedniej treści oraz zachowanie terminu ({{pu przepis="art. 164 KSH"}}).
Treść wniosku określa {{pu przepis="art. 166 KSH"}}. Ponadto należy dołączyć wymienione w {{pu przepis="art. 167 KSH"}} dokumenty. Wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu ({{pu przepis="art. 164 § 1 zd. 2 KSH"}}).
Zgodnie z {{pu przepis="art. 169 KSH"}} termin do dokonania złoszenia wynosi 6 m-cy i biegie od dnia podpisania umowy ({{pu przepis="art. 112 KC"}}). Po upływie tego terminu
Zgłoszenia dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki {{pu przepis="art. 164 § 1 zd. 1 KSH"}}).
Kolejno należy dokonać zgodnie za {{pu przepis="art. 117 KSH"}} zgłoszenia do urzędu skarbowego właścicwego ze względu na siedzibę spółki. W zgłoszeniu tym podaje się odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numer rejestracji.

Usunięte:
Stosownie do art. 163 KSH do założenia spółki niezbędne jest zawarcie umowy, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołania zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile wymóg taki ustanawia ustawa lub umowa spółki jak również dokonanie wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
Treść umowy spółki wynika z art. 157 § 1 KSH.
O firmie mowa jest w art. 160 KSH.
Zgodnie z art. 154 KSH wysokość minimalna kapitału zakładowego to 50.000 zł.
Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne (art. 153 zd. 2 KSH). Ponieważ j.s.t. obejmują zazwyczaj znaczący procentowo udział w spółce (nierzadko ponad 50%) umowa spółki powinna zawierać informację o dopuszczalności posiadania większej ilości udziałów oraz o równej wartości i niepodzielności udziałów.
Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych (art. 154 § 2 KSH).
W przypadku spółek z udziałem gminy czas może być nieograniczony. Art. 142 ust. 1 PrZamPubl zakazujący zawierania długoterminowych umów nie dotyczy umowy spółki.
Zgodnie z art. 157 § 2 KSH umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Wniesienie wkładów przez gminę do spółki stanowi wydatek majątkowy budżetu jst, zob. art. 165a ust. 5 pkt 3 UFinPubl. Zasady dokonywania wydatków zostały sprecyzowane w art. 35 i 36 UFinPubl.
W spółkach z udziałem gminy zarząd powołuje rada nadzorcza (art. 10a ust. 6 UGospKom).
Zgodnie z art. 10a ust. 1 UGospKom w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata, co jest odstępstwem od wyrażonej w art. 216 § 1 KSH zasady, iż członków rady powołuje się na okres roczny.
Regulacje KSH dotyczące RN znajdują się w art. 213 – 216 oraz art. 218 i nast. KSH.
Do wpisania spółki do rejestru konieczne jest zgłoszenie odpowiedniej treści oraz zachowanie terminu (art. 164 KSH).
Treść wniosku określa art. 166 KSH. Ponadto należy dołączyć wymienione w art. 167 KSH dokumenty. Wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu (art. 164 § 1 zd. 2 KSH).
Zgodnie z art. 169 KSH termin do dokonania złoszenia wynosi 6 m-cy i biegie od dnia podpisania umowy (art. 112 KC). Po upływie tego terminu
Zgłoszenia dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki art. 164 § 1 zd. 1 KSH).
Kolejno należy dokonać zgodnie za art. 117 KSH zgłoszenia do urzędu skarbowego właścicwego ze względu na siedzibę spółki. W zgłoszeniu tym podaje się odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numer rejestracji.


Wersja [724]

Czas edycji: 2007-12-14 20:14:31. Autor: MarcinKrzymuski [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]
Dodane:
----
CategoryPrawoSpolek


Wersja [723]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2007-12-14 20:14:05. Autor: MarcinKrzymuski. [poprawki redakcyjne i merytoryczne (PKD) tekstu]