Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for NabycieNieruchomosciPublicznych


Show raw source

====Nabywanie nieruchomości należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków====

((1)) Uwagi ogólne
Nabywanie nieruchomości należących do zostało uregulowane w ustawie z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ({{pu akt="UGospNier"}}) i podlega szczególnemu reżimowi wynikającemu właśnie z przepisów tej ustawy.

((1)) Stosowanie szczególnych regulacji
Regulacjom szczególnym, opisanym w {{pu akt="UGospNier"}} podlegają nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa (nieruchomości skarbowe), własność jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek (nieruchomości samorządowe) oraz udziały we współwłasności, jeżeli należą do tych podmiotów ({{pu przepis="art. 10 UGospNier"}}).

((1)) Postępowanie poprzedzające zbycie
Zanim nieruchomość zostanie zbyta, powinien zostać wybrany partner transakcji. Wyboru tego dokonuje się z reguły po przeprowadzaniu przetargu ({{pu przepis="art. 28 UGospNier"}}). Wyjątkowo jednak dopuszczalne jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym ({{pu przepis="art. 28 UGospNier"}} w zw. z {{pu przepis="art. 37 UGospNier"}}).

((2)) Przetarg
Przetarg podlega zasadom opisanym w {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} i nast. Szczegóły reguluje {{pu akt="RozPrzetargNaZbytNier"}}.

((2)) Zbycie bezprzetargowe
W {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} (ust. 2 i 3) wymienione zostały okoliczności wyłączające konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej.

((1)) Zawarcie umowy przenoszącej własność
Z wyłonionym na podstawie postępowania poprzedzającego, zawarta zostaje następnie umowa o przeniesieniu własności nieruchomości. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom z {{pu przepis="art. 158 KC"}} oraz {{pu przepis="art. 27 zd. 1 UGospNier"}}.
----
CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci CategoryGospodarkaKomunalna