Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony ArbeitslosengeldBeiArbeitsunfaehigkeit


Wersja [21888]

Czas ostatniej edycji: 2018-05-01 05:47:42. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
>> Zob. jeszcze wyrok TSUE z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C‑228/07 [Petersen], [[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67992&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=345190 ECLI:EU:C:2008:494]]>>

Usunięte:
>> Zob. jeszcze wyrok TSUE z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C‑228/07 [Petersen], [[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77126&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=345190 ECLI:EU:C:2008:494]]>>


Wersja [21887]

Czas edycji: 2018-05-01 05:46:43. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
>> Zob. jeszcze wyrok TSUE z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C‑228/07 [Petersen], [[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77126&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=345190 ECLI:EU:C:2008:494]]>>


Wersja [21496]

Czas edycji: 2017-05-03 12:05:53. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryHKP CategoryPrawoSocjalneNiemieckie CategoryGrenzgaenger

Usunięte:
CategoryHKP CategoryPrawoSocjalneNiemieckie


Wersja [21473]

Czas edycji: 2017-04-21 16:03:53. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
1) niezdolność do pracy,
1) bezrobocie albo niemożność wykonywania pracy na skutek niezdolności przez okres co najmniej 6 miesięcy,
1) upływ okresów niezbędnych do uzyskania świadczenia,
1) zgłoszenie wniosku do ubezpieczenia rentowego z uwagi na zmniejszenie dochodów albo na rehabilitację zawodową,
1) miejsce zamieszkania w Niemczech.

Usunięte:
- niezdolność do pracy,
- bezrobocie albo niemożność wykonywania pracy na skutek niezdolności przez okres co najmniej 6 miesięcy,
- upływ okresów niezbędnych do uzyskania świadczenia,
- zgłoszenie wniosku do ubezpieczenia rentowego z uwagi na zmniejszenie dochodów albo na rehabilitację zawodową,
- miejsce zamieszkania w Niemczech.


Wersja [21472]

Czas edycji: 2017-04-21 15:43:22. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
((2)) Niezdolność do pracy
Ta przesłanka jest spełniona nie tylko wówczas, gdy zachodzi całkowita niezdolność do pracy, ale także gdy prognozuj się, że pracownik będzie przez najbliższe 6 miesięcy niezdolny do wykonywania pracy przez dłużej niż 15 godzin w tygodniu (3h/dzień).

((2)) Miejsce zamieszkania w Niemczech
>>Die Vorschriften des SGB III gelten nur für Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben (zasada terytorialności - Territorialitätsprinzip, por. [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__30.html § 30 Abs. 1 SGB I]]; [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__3.html § 3 SGB IV]]. >> W zasadzie tylko osoby mające miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech mają prawo do uzyskania zasiłków.

Przepisy kolizyjne UE (rozp. 883/2004) dotyczące świadczeń w razie choroby (art. 17 i nast. rozp. 883/2004) odnoszą się wyłącznie do świadczeń rzeczowych. Tymczasem zasiłek, o którym jest tu mowa, ma charakter świadczenia pieniężnego w rozumieniu orzeczenia TSUE w sprawie C-160/96 (Molenaar), Zb. orz. 1998, I-843, nb. 31. Zasiłek ma bowiem na celu zastąpienie utraty wynagrodzenia (//"Geldleistungen" [sind] im wesentlichen die Leistungen deckt, die dazu bestimmt sind, den Verdienstausfall des kranken Arbeitnehmers auszugleichen//"). Stąd nie jest możliwe zastosowanie tych reguł kolizyjnych do zasiłku Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld.

>>Art. 65 rozp. 883/2004
1. Bezrobotny częściowo lub w pewnych odstępach czasu, który, w okresie swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, pozostaje w dyspozycji urzędów zatrudnienia właściwego Państwa Członkowskiego. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na terytorium tego państwa. Świadczenia te udzielane są przez instytucję właściwego Państwa Członkowskiego.>> Art. 65 rozp. 883/2004 pozwala na pobieranie świadczeń przez osoby bezrobotne nawet zamieszkałe za granicą, o ile mamy do czynienia z bezrobociem częściowym lub w pewnych odstępach czasu. Określenie rodzaju bezrobocia (częściowe lub całkowite) zależy od stwierdzenia utrzymywania lub braku jakiegokolwiek umownego stosunku pracy między stronami, a nie od długości okresu ewentualnego czasowego zawieszenia wykonywania pracy przez pracownika (DECYZJA NR U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia „bezrobocie częściowe” mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0045.01.POL&toc=OJ:C:2010:106:TOC Dz.U. C 106 z 24.4.2010, str. 45-46]]).
Sytuacja uprawniająca do zasiłku Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld polega z kolei na częściowym albo tylko czasowym bezrobociu. Stosunek pracy nadal bowiem istnieje, a tylko praca nie może być wykonywana z uwagi na brak zdolności do pracy (przez więcej niż 15 h w tygodniu - [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__145.html § 145 ust. 1 SGB III]].). Wydaje się zatem, że mamy do czynienia z przypadkiem częściowego bezrobocia w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozp. 883/2004. W decyzji stwierdzono bowiem, że pracownika, który pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym, niż państwo na terytorium którego zamieszkuje, i wykonywanie pracy przez którego zostaje zawieszone, przy czym w każdej chwili może on powrócić na swoje stanowisko pracy, uważa się za częściowo bezrobotnego, a odpowiednie świadczenia są udzielane przez instytucję właściwą państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia, zgodnie z art. 65 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0045.01.POL&toc=OJ:C:2010:106:TOC pkt 3 decyzji U3]]).
Zatem, powołując się na art. 65 ust. 1 rozporządzenia, obywatel polski, zamieszkały w Polsce ale pracujący dotychczas w Niemczech (zwłaszcza pracownik przygraniczny), może uzyskać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy z niemieckiego urzędu pracy, tak jak gdyby mieszkał w Niemczech.

Usunięte:
((2)) Niezdolność do pracy
Ta przesłanka jest spełniona nie tylko wówczas, gdy zachodzi całkowita niezdolność do pracy, ale także gdy prognozuj się, że pracownik będzie przez najbliższe 6 miesięcy niezdolny do wykonywania pracy przez dłużej niż 15 godzin w tygodniu (3h/dzień).
((2)) Miejsce zamieszkania w Niemczech
>>Die Vorschriften des SGB III gelten nur für Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben (zasada terytorialności - Territorialitätsprinzip, por. [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__30.html § 30 Abs. 1 SGB I]]; [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__3.html § 3 SGB IV]]. >> W zasadzie tylko osoby mające miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech mają prawo do uzyskania zasiłków.
Przepisy kolizyjne UE (rozp. 883/2004) dotyczące świadczeń w razie choroby (art. 17 i nast. rozp. 883/2004) odnoszą się wyłącznie do świadczeń rzeczowych. Tymczasem zasiłek, o którym jest tu mowa, ma charakter świadczenia pieniężnego w rozumieniu orzeczenia TSUE w sprawie C-160/96 (Molenaar), Zb. orz. 1998, I-843, nb. 31. Zasiłek ma bowiem na celu zastąpienie utraty wynagrodzenia (//"Geldleistungen" [sind] im wesentlichen die Leistungen deckt, die dazu bestimmt sind, den Verdienstausfall des kranken Arbeitnehmers auszugleichen//"). Stąd nie jest możliwe zastosowanie tych reguł kolizyjnych do zasiłku Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld.
>>Art. 65 rozp. 883/2004
1. Bezrobotny częściowo lub w pewnych odstępach czasu, który, w okresie swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, pozostaje w dyspozycji urzędów zatrudnienia właściwego Państwa Członkowskiego. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na terytorium tego państwa. Świadczenia te udzielane są przez instytucję właściwego Państwa Członkowskiego.>> Art. 65 rozp. 883/2004 pozwala na pobieranie świadczeń przez osoby bezrobotne nawet zamieszkałe za granicą, o ile mamy do czynienia z bezrobociem częściowym lub w pewnych odstępach czasu. Określenie rodzaju bezrobocia (częściowe lub całkowite) zależy od stwierdzenia utrzymywania lub braku jakiegokolwiek umownego stosunku pracy między stronami, a nie od długości okresu ewentualnego czasowego zawieszenia wykonywania pracy przez pracownika (DECYZJA NR U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia „bezrobocie częściowe” mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0045.01.POL&toc=OJ:C:2010:106:TOC Dz.U. C 106 z 24.4.2010, str. 45-46]]).
Sytuacja uprawniająca do zasiłku Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld polega z kolei na częściowym albo tylko czasowym bezrobociu. Stosunek pracy nadal bowiem istnieje, a tylko praca nie może być wykonywana z uwagi na brak zdolności do pracy (przez więcej niż 15 h w tygodniu - [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__145.html § 145 ust. 1 SGB III]].). Wydaje się zatem, że mamy do czynienia z przypadkiem częściowego bezrobocia w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozp. 883/2004. W decyzji stwierdzono bowiem, że pracownika, który pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym, niż państwo na terytorium którego zamieszkuje, i wykonywanie pracy przez którego zostaje zawieszone, przy czym w każdej chwili może on powrócić na swoje stanowisko pracy, uważa się za częściowo bezrobotnego, a odpowiednie świadczenia są udzielane przez instytucję właściwą państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia, zgodnie z art. 65 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0045.01.POL&toc=OJ:C:2010:106:TOC pkt 3 decyzji U3]]).
Zatem, powołując się na art. 65 ust. 1 rozporządzenia, obywatel polski, zamieszkały w Polsce ale pracujący dotychczas w Niemczech (zwłaszcza pracownik przygraniczny), może uzyskać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy z niemieckiego urzędu pracy, tak jak gdyby mieszkał w Niemczech.


Wersja [21471]

Czas edycji: 2017-04-21 15:42:39. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
1. Bezrobotny częściowo lub w pewnych odstępach czasu, który, w okresie swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, pozostaje w dyspozycji urzędów zatrudnienia właściwego Państwa Członkowskiego. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na terytorium tego państwa. Świadczenia te udzielane są przez instytucję właściwego Państwa Członkowskiego.>> Art. 65 rozp. 883/2004 pozwala na pobieranie świadczeń przez osoby bezrobotne nawet zamieszkałe za granicą, o ile mamy do czynienia z bezrobociem częściowym lub w pewnych odstępach czasu. Określenie rodzaju bezrobocia (częściowe lub całkowite) zależy od stwierdzenia utrzymywania lub braku jakiegokolwiek umownego stosunku pracy między stronami, a nie od długości okresu ewentualnego czasowego zawieszenia wykonywania pracy przez pracownika (DECYZJA NR U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia „bezrobocie częściowe” mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0045.01.POL&toc=OJ:C:2010:106:TOC Dz.U. C 106 z 24.4.2010, str. 45-46]]).
Sytuacja uprawniająca do zasiłku Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld polega z kolei na częściowym albo tylko czasowym bezrobociu. Stosunek pracy nadal bowiem istnieje, a tylko praca nie może być wykonywana z uwagi na brak zdolności do pracy (przez więcej niż 15 h w tygodniu - [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__145.html § 145 ust. 1 SGB III]].). Wydaje się zatem, że mamy do czynienia z przypadkiem częściowego bezrobocia w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozp. 883/2004. W decyzji stwierdzono bowiem, że pracownika, który pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym, niż państwo na terytorium którego zamieszkuje, i wykonywanie pracy przez którego zostaje zawieszone, przy czym w każdej chwili może on powrócić na swoje stanowisko pracy, uważa się za częściowo bezrobotnego, a odpowiednie świadczenia są udzielane przez instytucję właściwą państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia, zgodnie z art. 65 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ([[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0045.01.POL&toc=OJ:C:2010:106:TOC pkt 3 decyzji U3]]).
Zatem, powołując się na art. 65 ust. 1 rozporządzenia, obywatel polski, zamieszkały w Polsce ale pracujący dotychczas w Niemczech (zwłaszcza pracownik przygraniczny), może uzyskać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy z niemieckiego urzędu pracy, tak jak gdyby mieszkał w Niemczech.

Usunięte:
1. Bezrobotny częściowo lub w pewnych odstępach czasu, który, w okresie swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, pozostaje w dyspozycji urzędów zatrudnienia właściwego Państwa Członkowskiego. Korzysta on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na terytorium tego państwa. Świadczenia te udzielane są przez instytucję właściwego Państwa Członkowskiego.>> Zgodnie z art. 65 rozp. 883/2004 pozwala na pobieranie świadczeń przez osoby bezrobotne nawet zamieszkałe za granicą. Niezbędne byłoby uznanie, że sytuacja uprawniająca do zasiłku Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld polega na częściowym albo tylko czasowym bezrobociu. Ponieważ dla omawianego tutaj zasiłku istotne jest, że stosunek pracy nadal istnieje, a tylko praca nie może być wykonywana z uwagi na brak zdolności do pracy (prze wiącej niż 15 h w tygodniu - [[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__145.html § 145 ust. 1 SGB III]].), można uznać, że mamy do czynienia z przypadkiem częściowego albo czasowego bezrobocia. Zatem, powołując się na art. 65 ust. 1 rozporządzenia, obywatel polski, zamieszkały w czasie pracy w Niemczech (zwłaszcza pracownik przygraniczny), może uzyskać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy z niemieckiego urzędu pracy, tak jak gdyby mieszkał w Niemczech.


Wersja [21470]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2017-04-21 15:12:15. Autor: MarcinKrzymuski.