Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for EUWTStrukturaOrganizacyjna


Show raw source

====Struktura wewnętrzna Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej====

Każde EUWT musi posiadać organy obligatoryjne. Istnieje również możliwość powołania innych organów, o ile członkowie zgłoszą taką potrzebę (tzw. organy fakultatywne).

((1)) ORGANY OBLIGATORYJNE
EUWT musi posiadać zgromadzenie członków i dyrektora, reprezentującego EUWT i działającego w jego imieniu.

((2)) Zgromadzenie członków
Zgromadzenie składa się z przedstawicieli członków EUWT.

((2)) Dyrektor
Dyrektor reprezentuje EUWT i działa w jego imieniu.

((1)) ORGANY FAKULTATYWNE
O dodatkowych organach stanowią członkowie w statucie EUWT. Obecnie działające EUWT posiadają od jednego do nawet pięciu dodatkowych organów (tak ma np. [[http://www.duero-douro.com/ Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Duero-Douro"]]).

----
CategoryEUWTZagadnieniaOgolne